– Si mund të tërheqni personat / bizneset që iu interesojnë? 

– Çfarë mund të bëni për t’i dhënë biznesit tuaj një shans tek të tjerët, për ta treguar veten në një bazë të re klientësh?

Mënyra më e njohur për të tërhequr klientë të rinj dhe për të ndërtuar një bazë të re klientësh është: maksimizimi i shitjeve – procesi i fitimit për të gjeneruar sa më shumë të ardhura që mund të jetë e mundur. Është e pamundur të gjenerosh vazhdimisht të ardhura maksimale pa sakrifikuar të hyra dhe ekzekutohet me strategji specifike. Është një proces që synon të nxisë interesin e klientit dhe të vendosë shitjet në lëvizje, por nuk ka asnjë garanci që ajo do të rezultojë me pritshmëritë tuaja. Fundi i maksimalizimit të shitjeve është i njëjtë me pothuajse çdo strategji tjetër biznesi: fitimi. Maksimizimi i shitjeve është një investim. Pra, është një përpjekje e një kompanie për të gjeneruar të ardhura nga shitjet në shkallën më të lartë të mundshme. Nëse zbatoni një strategji të maksimizimit të shitjeve e cila nuk funksionon, atëherë rezultati do të jetë: humbje kohe dhe humbje kapitali.

– Si të maksimizoni të ardhurat nga shitjet?

Teorikisht, maksimalizimi i shitjeve arrihet kur një biznes shet sa më shumë një produkt ose shërbim pa bërë humbje, domethënë të ardhurat mesatare të një produkti ose shërbimi janë të njëjta me koston e saj mesatare për ta prodhuar atë. Kjo shpesh arrihet me ulje strategjike të çmimeve.

Megjithatë kompanitë jo gjithmonë i respektojnë ato standarde strategjike. Shumë biznese që zbatojnë maksimalizimin e shitjeve veprojnë me humbje për aq kohë sa ata e gjykojnë të arsyeshme. Vendimi nëse doni të implementoni një strategji të maksimizimit të shitjeve mund të definohet në tre faktorë kryesorë: kufizimet kohore, buxheti juaj dhe vendi juaj në tregun tuaj konkurrues.

– Ju duhet të keni një ide, se sa kohë jeni të gatshëm të shfrytëzoni, për të realizuar një strategji të maksimizimit të shitjeve. Sa kohë mendoni se do t’ju duhet për të arritur qëllimet tuaja?

– Ju gjithashtu duhet të merrni parasysh situatën tuaj financiare. A mund të buxhetoni për humbjen e pashmangshme të fitimeve?

– Dhe së fundi, ju duhet të vlerësoni sa besim keni në ofertën tuaj, në krahasim me konkurrentët tuaj?