LAJMI I FUNDIT:

Politikat e Privatësisë të Komenteve

Procesimi i të dhënat personale të respondentëve
Hapja llogarisë dhe përdorimi në Komente është falas. Llogaria e një respondenti është personale dhe duhet të përdoret vetëm nga vetë respondenti dhe jo nga dikush tjetër. Respondenti mund të regjistrohet në platformë vetëm një herë. Ne i ruajmë informacionet tuaja për ta bërë komunikimin tuaj në Komente më efikas, praktik dhe relevant. Ju mund të përdorni, rishikoni, azhurnoni ose fshini profilin tuaj në çdo kohë duke hyrë në llogarinë tuaj. Në mënyrë që të hapet një llogari në Komente, më saktësisht që një respondent të regjistrohet në platformë, respondentëve iu kërkohet të japin adresën e postës së tyre elektronike (e-mail) si dhe të vendosin një fjalëkalim për llogarinë e tyre. Respondenti është përgjegjës që fjalëkalimi i tij të jetë i sigurt dhe nuk duhet t’ia tregoj askujt fjalëkalimin. Platforma e Komenteve nuk merr përgjegjësi për ndonjë përdorim të pa autorizuar të llogarisë së respondentëve. Informacionet personale të respondentit janë të qasshme vetëm nga Komentet.

Përdorimi dhe Përditësimi i të dhënave
Platforma e Komenteve kohë pas kohe mund të perpunojë të dhënat tuaja përsonale për qëllime të marketingut të drejtëperdrejtë, ose për qëllime të tjera te përdorimit në krijim të lajmeve, analizave të ndryshme apo materiale të tjera që mund të jenë të karakterit promocional,mbrenda platformës sonë. Megjithatë në çdo rast ju do të keni mundesinë dhe opcionin e ç’regjistrimit për të pranuar informacion të tillë. Është përgjegjësi e respondentëve që t’i përditësojnë të dhënat e tyre personale të ndjeshme. Komentuesit mund t’i përditësojnë të dhënat e tyre duke selektuar ikonen tek “Profili” më pas duke klikuar në butonin Edit.

Të drejtat e tuaja si subjekt i të dhënave
Në përputhje me ligjet dhe rregulloret, ju si subjekt i të dhënave keni të drejtë të kërkoni qasje në të dhënat e tuaja personale, si dhe të kërkoni nga Platforma e Komenteve të plotësojë, korrigjojë ose fshijë ato, ose të kufizojë përpunimin e të dhënave, ose të drejtën për të kundërshtuar përpunimin, si dhe të drejtën për transportueshmëri të të dhënave. Kjo e drejtë do të ushtrohet në atë masë sa përpunimi nuk rrjedh nga detyrimet e Platformës që i imponohen asaj nga ligjet dhe rregulloret në fuqi dhe që janë në interes të publikut. Një kërkesë për ushtrimin e të drejtave tuaja mund të bëhet në formë elektronike duke na shkruar në email adresen: komentet@telegrafi.com

Njoftimi rreth ndryshimeve të Politikës se Privatësisë
Për çdo ndryshim që bëhet në politikën e privatësisë së Platformës të Komenteve, Platforma do të postoj një njoftim në uebfaqe që t’i njoftoj respondentët për ndryshimet dhe njoftimi do t’i drejtoj respondentët tek politika e privatësisë që është ndryshuar. Çdo ndryshim i Politikes se Privatësisë hynë në fuqi 30 ditë kalendarike prej ditës kur njoftimit për plotësim ndryshim të politikës është publikuar nga ana e Platformës së Komenteve.
Vazhdimi i shfrytëzimit të shërbimeve të Platformës së Komenteve nga ana e juaj pas hyrjes në fuqi të Politikës së Privatësisë të plotësuar dhe ndryshuar do të nënkuptoj se pajtoheni me plotësim-ndryshimet e aprovuara dhe publikuara.
Në rast se nuk pajtoheni me plotësim-ndryshimet e Politikës së Privatësisë atëherë Platforma e Komenteve mund të mos jetë në gjendje të ofroj të gjitha shërbimet për ju dhe rrjedhimisht në këto rrethana ju duhet të bëni deaktivizimin e llogarisë tuaj me Platformën ose të mos vazhdoni të shfrytëzoni shërbimet tona.

Na kontaktoni
Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë njoftim të privatësisë, ju lutem mos hezitoni të na kontaktoni me email në: komentet@telegrafi.com.