Nga 1 janari do të zbatohen ndryshimet e Ligjit për tatim të të ardhurave personale, me të cilin vihet në pushim zbatimi i tatimit progresiv për të ardhurat personale. Gjatë 36 muajve të ardhshëm të ardhurat nga puna, të ardhurat nga veprimtaria individuale, të ardhurat nga të drejtat autoriale dhe të lidhura, si dhe të ardhurat nga shitja e produkteve personale bujqësore do të tatimohen me shkallë prej 10 për qind.

Reklama

Në pushim do të vihet edhe shkalla prej 15 për qind, që nënkupton se shkalla prej 10 për qind do të zbatohet edhe për tatimin e të ardhurave nga të drejtat e pronësisë industriale, marrje dhe dhënie të qirasë, kapitalit, fitimet kapitale, nga sigurimet dhe të ardhurat tjera.

Reklama

Ministrja e Financave, Nina Angellovska, e cila i paralajmëroi ndryshimet Ligjit për tatimin e të ardhurave personale, tha se nuk bëhet fjalë për shfuqizimin e tij, si dhe se qëndrimi i Qeverisë është se tatimi progresiv mund të përmirësoj shpërndarjen e të ardhurave në sistem dhe të jep efekte të mira shoqërore, me çka do të rezultojë në shoqëri më të zhvilluar dhe më të drejtë.

Reklama

“Për t’u arritur një efekt i tillë, tatimi progresiv duhet të ketë disenj optimal në qendër të të cilës është amvisëria, të miratohet në proces konsultativ me të gjitha palët e prekura, të ekzistojnë mekanizma efikas për eliminimin e ekonomisë së zezë dhe të ketë përforcim të besueshmërisë në institucione, si dhe të vendosen procese efikase me shfrytëzimin e potencialit nga teknologjia, me qëllim zvogëlimin e ngarkesës administrative, i cili do t’i shpërndahet të gjithëve”, tha atëherë Angellovska.

Reklama

Vendimi për vënien në pushim të tatimit progresiv është miratuar në bazë të analizës së të dhënave të mëdha, të cilët mundësojnë të tërhiqet tendenca dhe të miratohet konkluzë mbi bazë të denoncimit elektronik dhe pagesës së tatimit të të ardhurave personale.

Reklama

Sipas analizës, të ardhurat të cilat do të mblidheshin nga tatimi progresiv dhe shkalla më e lartë e të ardhurave personale janë më të vogla për 51,2 për qind, në raport me potencialin. Të ardhurat e plota të cilët kanë mund të grumbullohen, e nuk janë grumbulluar, janë vlerësuar në 6,5 milionë euro, ata janë mjete të cilat buxheti mund t’i ketë, por nuk i ka pranuar për shkak të ndryshimit në sjelljen e tatimpaguesve Nga një janari rritet edhe shkalla e paguesve të TVSH-së, nga një në dy milionë denarë. Me ndryshimet e Ligjit për tatim të vlerës së shtuar ndryshohet edhe periudha kur paguesi është i detyruar të mbetet në sistemin e TVSH-së dhe ai shkurtohet nga pesë në tre vite.

Reklama
Reklama

Me këtë, të gjitha personat fizik dhe juridik të cilët në vitin 2019 nuk e kanë tejkaluar shkallën e re të vendosur, do të mund të çregjistrohet vullnetarisht nga sistemi. Nga fillimi i muajit të ardhshëm prolongohet edhe zbatimi i dy vendimeve tatimore. Nuk do të fillojë tatimi i fitimeve kapitale nga letrat me vlerë. Vendimi i ri i cili do të hyjë në fuqi në vitin 2023 i përfshin në tatim edhe pjesë ne fondeve investive, të cilët me vendimin e deritanishëm ishin lënë anash.