Capital Ria

Capital Ria

Capital Ria Money Transfer është Institucion Financiar Jobankar në Kosovë, i cili kryen shërbimet si: trasnferet ndërkombëtare dhe pagesat e brendshme lëshuar nga të gjitha Institucionet e Kosovës.

14 Artikuj