Gjykata e Apelit të hënën [3 shkurt] ka vendosur në favor të aksionarit të vetëm të Monegos, dhe ka urdhëruar Gjykatën Themelore të Prishtinës të rishikojë aplikimin e aksionarit të Monegos të paraqitur më herët.

Ky aplikim përfshin kërkesën drejtuar gjykatës për të krijuar një masë të sigurisë për kompaninë Monego dhe 250 punëtorëve të saj, gjë që do të ndalonte ekzekutimin e vendimit të Bankës Qendrore të Kosovës, derisa çështja të shqyrtohet nga gjykata.

Kjo masë e sigurisë do të sigurojë që kompania nuk do të likuidohet dhe punonjësit do të mund të ruajnë vendin e tyre të punës, derisa çështja e cila mbulon ligjshmërinë e vendimit të BQK-së për revokimin e licencës së institucionit financiar jo bankar Monego, të zgjidhet përfundimisht në gjykatë. Masat e tilla të sigurisë janë të njohur dhe përdoren në të gjithë botën dhe zbatohen nga gjykatat në mënyrë që ti mundësojnë aplikuesit të mos pësojë dëme serioze ndërsa kërkesa të shqyrtohet, kështu që, në rast se aplikuesi fiton çështjen ai mund të rifillojë punën.

“Miratohet si bazuar ankesa e përfaqësuesve të autorizuar të paditësit-propozuesit Aigars Kesenfelds nga Letonia, aksionar i Monego, sh.p.k. me seli në Prishtinë, ndërsa aktvendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë – Departamenti për Çështje Administrative, A. Nr. 3029/2019, i datës 20.12.2019, anulohet dhe lënda i kthehet gjykatës së shkallës së parë në rigjykim dhe rivendosje”, thuhet në vendim.

Po ashtu, vendimi thotë se, “paditësi i pakënaqur me vendimin e lartcekur ka ushtruar padi për konflikt administrativ me 18.12.2019 kundër të paditurës Banka Qendrore e Kosovës në Prishtinë, për anulimin e vendimit, me kërkesë për shtyrjen e ekzekutimit të njëjtit, deri në vendosjen meritore të gjykatës sipas kësaj padie”.

Në rastin e Monego, aprovimi i një mase të sigurisë nga gjykata është hapi i parë i natyrshëm – pa atë, edhe nëse Monego fiton çështjen, kompania nuk do të mund të ekzistonte për shkak të procedurës së likuidimit.

I pyetur rreth vendimit të Gjykatës së Apelit, aksionari i Monego u përgjigj se, “përderisa ne jemi të sigurt të drejtën tonë ligjore, si dhe për masën e sigurisë për të ndaluar vendimin e BQK-së, ashtu dhe çështjen tonë në përgjithësi, ne mbetemi të hapur për dialog me BQK-në, pasi besojmë që Monego është në gjendje t’i kthehet punës në një mënyrë që përmbushë kërkesat e kompanisë dhe rregullatorit të saj”.

Aksionari i Monegos, gjithashtu theksoi se ai ka kërkuar një takim me zyrtarët e BQK-së dy javë më parë, por ende nuk ka marrë ndonjë përgjigje. /Telegrafi/