Konsumatorët përballen me probleme gjatë blerjes online nga tregtar të paregjistruar në rrjetet sociale. Më shpesh nuk iu është dërguar prodhimi me cilësi të njëjtë si i shfaquri, ka skaduar afati i dërgesës dhe nuk kanë mundësi ta kthejnë. Kompetentët rekomandojnë gjatë blerjes në internet të kihet kujdes edhe me dhënien e të dhënave personale, përkatësisht së pari të kontrollohet nëse faqja nga e cila blihet prodhimi është i sigurt sepse në të kundërtën ekziston mundësia që të dhënat personale të keqpërdoren.

Nga Organizata e konsumatorëve të Maqedonisë thonë se 60 për qind e konsumatorëve të anketuar janë përballur me ndonjë problem gjatë blerjes online, ndërsa vetëm 39 për qind janë deklaruar se nuk kanë kurrfarë problemi me mënyrën e këtillë të blerjes.

Reklama
Reklama

Problemet më të shpeshta, siç theksojnë nga OKM, nuk paraqiten gjatë blerjes nga shitore të regjistruara online, por nga tregtarë individë të cilët shesin në rrjetet sociale.

Rekomandim është që gjatë blerjes në internet, së pari të kontrollohet nëse bëhet fjalë për palë të sigurt dhe të mbrojtur., e madje më pas të lihen të dhënat personale për dërgesë të prodhimit të kërkuar.

Gjatë vitit të kaluar, në Organizatën e konsumatorëve më së shumti ankesa apo më saktë – 692 janë pranuar për aparate dhe pajisje të blera pas çka pasojnë ankesat për shërbime të dhëna – 230. Nga shërbimet publike, më së shumti ankesa ka pasur në pjesën e energjisë elektrike dhe telekomunikimeve, ndërsa konsumatorë të pakënaqur ka pasur edhe për energjinë ngrohëse dhe për ujësjellësin. Në pjesën e shërbimeve financiare këtë vit OKM shënon numër të rritur të ankesave tek kreditë e shpejta, si dhe në raste në të cilat, edhe pse qytetarët nuk kanë dhënë pëlqimin për pagesë të shtyrë të kredive, megjithatë, pagesë u është shtyrë.

Reklama
Reklama

Konsumatorët janë përballur edhe me probleme gjatë dërgesës së mobiljeve të blera, përkatësisht ato u janë dërguar shumë më gjatë se koha e dakorduar, ndërsa ka pasur raste edhe të dërgesës së mobiljeve të dëmtuara.

Ankesat nga fusha e ushqimit këtë vit janë reduktuar në minimum, por megjithatë më shpesh si probleme me të vilat janë përballur qytetarët janë prodhimet me afat të skaduar apo prodhime me përbërje tjetër nga ajo e cekur në ambalazh.