Klubi Letrar “De Rada” në Ferizaj, organizon për herë të tretë koloninë letrare, “Muzat e Jezercit”, me pjesëmarrës nga vise të ndryshme shqiptare. Kolonia do të mbahet 12-14 korrik 2019. Agjenda është si më poshtë:

Dita e parë, 12 korrik

16:00-17:00 – Ardhja para shtëpisë së Kulturës në Ferizaj (restorant “Deja”)
17:00-18:00 – Arritja dhe akomodimi në Jezerc
18:30-23:00 – Ahengu i mirëseardhjes në Restorantin “Panorama” në Jezerc

Dita e dytë, 13 korrik 2019

11:00-12:00 – Promovimi i botimeve të Klubit Letrar “De Rada”
13:30- 15:30 – Shëtitje nëpër Jezerc
16:00- 19:00 – Diskutim për temat:
1. Trajtimi i aktualitetit në letërsinë e sotme shqipe
2. Standardi, dialektet dhe të folmet në letërsinë shqipe

Dita e tretë, 14 korrik 2019

11:00 -13:00 – Lexim i poezive
15:00- 16:00 – Përfundimi i kolonisë dhe shpërndarja e pjesëmarrësve