Kompania Z-Mobile ka thënë se sulmet që po i bëhen në lidhje me rastin e Telekomit kanë për qëllim për të fshehur fajtorin e vërtetë që ka çuar në këtë situatë.

Reklama

Z-Mobile ka thënë se nuk është fajtori dhe se është pala e dëmtuar në këtë rast dhe Si e tillë ka ndjekur rrugët ligjore për kompensimin e dëmit të shkaktuar ndër vite.

“Po bëhen thuajse dy javë që kompania Z-Mobile, si palë e dëmtuar tash e disa vjet, ka heshtur përballë sulmeve të qëllimshme dhe vazhdueshme për shkak të situatës së krijuar pas lejimit të përmbarimit të borxhit që Telekomi i Kosovës ka. Për çudi askush nuk ka kërkuar një opinion nga ne rreth kësaj çështje. Këto sulme janë të qëllimshme drejt kompanisë Dardafone, siç njihet me emrin tregtar Z-Mobile për të fshehur fajet dhe përgjegjësitë e të tjerëve karshi situatës së krijuar pas vendimit përfundimtar të Gjykatës që lejon përmbarimin dëmit që na është shkaktuar si pasojë e moszbatimit të kontratës për ofrimin e shërbimeve të telefonisë mobile virtuale”, thuhet në reagimin e Z-Mobile.

Reklama
Reklama

Reagimi i plotë pa ndërhyrje

Po bëhen thuajse dy javë që kompania “Z-Mobile”, si palë e dëmtuar tash e disa vjet, ka heshtur përballë sulmeve tëqëllimshme dhe vazhdueshme për shkak tësituatës së krijuar pas lejimit të përmbarimit të borxhit që Telekomi i Kosovës.

Për çudi askush nuk ka kërkuar një opinion nga ne rreth kësaj çështje.

Këto sulme janë të qëllimshme drejt kompanisëDardafone.net, siç njihet me emrin tregtar “Z-Mobile” për të fshehur fajet dhe përgjegjësitë e të tjerëve karshi situatës së krijuar pas vendimit përfundimtar të Gjykatës që lejon përmbarimin dëmit që na është shkaktuar si pasojë e moszbatimit të kontratës për ofrimin e shërbimeve të telefonisë mobile virtuale.

Reklama

Për hir të informimit të drejtë të qytetarëve, “Z-Mobile” vazhdimisht ka kërkuar nga Telekomi i Kosovës që të zbatojë detyrimet e saj që rrjedhin nga kontrata dhe vendimi i Arbitrazhit në Londër.

Reklama

Por, asnjëherë nuk ka marrë përgjigje meritore për shmangiene kësaj situate detyruese që me anë të përmbaruesit të realizojë kompensimin e këtij dëmi.

Faktet e shkruara dëshmojnë vullnetin tonë për gjetjen e një zgjidhjeje të pranueshme për të dyja palët.

“Dardafon.net LLC”, e njohur me emrin tregtar “Z-Mobile” me 13 prill të vitit 2015 ka iniciuar procedurën e arbitrazhit kundër Telekomit te Kosovës, për shkak të shkeljes së kontratës nga pala e paditur.

Reklama

Padia në arbitrazh ka pasur të bëjë me mos ofrim të SIM kartela, numra të rijnë dhe shërbime të internetit 3G dhe 4G, si dhe degradimin e shërbimeve.

Tribunali i Arbitrazhit, pas një procedure që zgjati rreth dy vjet, me 9 dhjetor 2016 nxori vendimin përfundimtar me të cilin vërtetoi shkeljen e dispozitave të kontratës dhe shkaktimin e dëmit nga ana e Telekomit të Kosovës, kompanisë “Z-Mobile”.

Reklama

Telekomi i Kosovës, i pakënaqur me vendimin Arbitrazhit, në bazë të procedurave ushtroi ankesë në Gjykatën e Lartë Mbretërore me seli në Londër, e cila nëmaj të vitit 2017 e vërtetoi vendimin e Arbitrazhit dhe vendosi në favor të“Z-mobile”.

Reklama

Pavarësisht vendimit përfundimtar dhe të paapelueshëm, Telekomi i Kosovës nuk tregoi asnjëherëgatishmëri qëta ekzekutojë këtë vendim, detyroi Dardafon.net (Z-Mobile) tëiniciojë procedurën e njohjes dhe ekzekutimit të vendimit të arbitrazhit,në Gjykatën Themelore të Prishtinës.
Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti për Çështje Ekonomike dhe ajo e Apelit e kanë njohur si të ekzekutueshëm Vendimin përfundimtar të Arbitrazhit. Ky vendim është bëre i plotfuqishëm me 1 prill 2019.

Me gjithë lutjet tona për të shlyer detyrimet, Telekomi nuk e ka bërë një gjë të tillë, ani se e ka ditur se secila ditë që kalon është në dëm të ndërmarrjes publike për shkak të kamatave ligjore.

Reklama
Reklama

Pos që nuk kanë treguar vullnet për të shlyer detyrimet, vazhdimisht ka bërë veprime që pengonin një gjë të tillë.

Prandaj, nëmungesë te gatishmërisë se Telekomit për pagesën e borxhit nga vendimi i Arbitrazhit, “Z-Mobile” u detyrua të iniciojë procedurën e përmbarimit me datë 7 Korrik të vitit 2019.

Duke e ditur se nuk ka asnjë bazë ligjore, Telekomi i Kosovës ushtroi prapsim kundër këtij propozimi për përmbarim, vetëm e vetëm që ta prolongojnë shlyerjen e borxhit.
Se nuk ishte i bazuar në ligj ky prapsim, e vërtetoi Gjykata e cila hodhi poshtë këtë veprim tëTelekomit, duke lejuar përmbarimin.

Me 6 korrik të këtij viti Gjykata Themelore në Prishtinë mori vendim që të lejohet përmbarimi.

Reklama

Ligji për Përmbarim i parasheh procedurat e përmbarimit të detyrueshëm, në rast se Debitori nuk e paguan borxhin vullnetarisht. Mungesën e vullnetit për ta bërë një gjë të tillë e kanë dëshmuar tash e tri vjet.

Reklama

Prandaj, tani kjo është procedurë përmbarimore dhe afatet e përmbarimit janë afate ligjore.

Sulmet kundër “Z-Mobile” janë të qëllimshme për të fshehur fajtorin e vërtetë të sjelljes së kësaj situate.

Sigurisht, “Z-Mobile” nuk është fajtori. Është pala e dëmtuar. Si e tillë ka ndjekur rrugët ligjore për kompensimin e dëmit të shkaktuar ndër vite. /Telegrafi/