Universiteti “Kadri Zeka” në Gjilan, ka mbyllur konkursin për pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve themelore për vitin akademik 2019-2020.

Në njoftimin për media thuhet se edhe këtë vit interesim më i madh i maturantëve është shënuar në Fakultetin e Edukimit dhe Fakultetin e Shkencave Kompjuterike, ku më shumë se dy studentë kanë aplikuar për një vend.

Sipas njoftimit në Fakultetin e Edukimit Programi Fillor kanë aplikuar 239 maturantë, kurse në programin Parashkollor kanë aplikuar 160 të tillë, i pasuar nga Fakulteti i Shkencave Kompjuterike me 149 kandidatë. Në Fakultetin Juridik kanë aplikuar 151 kandidatë, ndërsa në Fakultetin Ekonomik kanë aplikuar rreth 100. Në bazë të këtyre statistikave, ka pasur një interesim mjaft të madh të maturantëve për të qenë studentë në Universitetin “Kadri Zeka”.

Vaxhid Sadriu, Sekretar i Përgjithshëm i Universitetit ”Kadri Zeka” në Gjilan, ka thënë se procesi i aplikimit dhe pranimit të dokumenteve ka shkuar mirë ashtu siç është paraparë me planin dinamik.

Sipas njoftimit, provimi pranues do të mbahet më 18.07.2019, derisa detajet lidhur me kohën e mbajtjes së provimit pranues, sipas njësive akademike do të shpallen në ueb faqen e universitetit më datë 17.07.2019.

“Shpallja e rezultateve të provimit pranues do të bëhet, më së voni, deri më 22.07.2019 në fakultetet përkatëse si dhe në ueb-faqen e universitetit. Gjithashtu, është paraparë edhe periudha e ankimit, kandidatët që refuzohen mund t’i paraqesin ankesë Komisionit për ankesa, brenda 48 orëve pas shpalljes së rezultateve. Pas këtij afati, ankesat nuk do të pranohen. Shqyrtimi i ankesave bëhet nga Komisioni për shqyrtimin e ankesave nga fakulteti përkatëse më datë 25.07.2018 duke filluar nga ora 10.00. Kandidatët të cilët nuk janë pranuar, mund t’i tërheqin dokumentet e tyre në fakultetin përkatës nga data 25.07.2019 deri më 31.07.2019”, ka thënë njoftimi./Telegrafi/