Burimet e të ardhurave të familjeve në dekadën e kaluar tregojnë se ekonomia shqiptare ka qëndruar në vendnumëro në modelin e saj të zhvillimit.

Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, të përfituara nga një anketë e posaçme, burimi kryesor i të ardhurave në familje mbetet pensioni, ku shihet se në 33 për qind të familjeve të anketuara, kjo e ardhur ishte kryesorja.

Edhe në vitin 2010, pensioni kishte të njëjtën peshë në të ardhurat e familjeve, pasi 31 për qind të tyre e kishin përcaktuar si burim kryesor. Me plakjen e popullsisë dhe largimin e më shumë familjeve në emigracion, shihet se të ardhurat nga pensioni e kanë zgjeruar peshën në të ardhurat e familjeve gjatë dekadës me 2 për qind.

Burimi i dytë më i madh i të ardhurave, në 2 për qind, në familjet shqiptare, është punësimi në sektorin privat. Ky burim të ardhurash shihet të jetë reduktuar nga viti 2010, ku raportohej se 27 për qind e familjeve i siguronin të ardhurat në këtë mënyrë.

Burimi i tretë më i madh janë të ardhurat nga vetëpunësimi, të cilat janë mjeti kryesor për jetesën e 24 për qind të familjeve. Në raport me vitin 2010, familjet që sigurojnë të ardhurat nga vetëpunësimi janë rritur me 4 pikë përqindje. Vitet e fundit, të vetëpunësuarit janë në krizë për shkak të konkurrencës nga zinxhirët e mëdhenj dhe rënies së konsumit.

Burimi i katërt më i madh i të ardhurave është sektori shtetëror, burimi kryesor për 11 për qind të familjeve shqiptare. Ky burim të ardhurash ka pësuar rënie të peshës me 2 pikë përqindje nga viti 2010.

Remitancat janë ende një furnizues i madh me të ardhura i ekonomive familjare. Në 6-mujorin e parë të këtij viti, 5 për qind e familjeve shqiptare kanë pohuar se kishin burim kryesor të ardhurash prurjet nga emigracioni. Pesha e tyre në raport me vitin 2010, ka pësuar ulje me 2 pikë përqindje, por për një përqindje më të madhe familjesh, remitancat vijojnë të jenë një ndër burimet kryesore të të ardhurave.

Vetëm 1 për qind e familjeve kanë raportuar burim kryesor të ardhurash asistencën sociale, në raport me 3 për qind të familjeve në vitin 2010. Ndërsa është rritur numri i familjeve që kanë si burim kryesor, të ardhura nga qira ose nga dividendët në 2% të totalit të familjeve në anketë, në vitin 2010 ishin vetëm 1 për qind e familjeve që i siguronin të ardhurat në këtë mënyrë. /Monitor/