LAJMI I FUNDIT:

Njoftim për manifestim interesi

Njoftim për manifestim interesi

Lidhur me procedurën e garës për caktimin e shërbimit të makinave me qira pa shofer të ofrohen në favor të njësive operative, logjistike dhe tekniko-administrative të forcës italiane të ndërhyrjes në Kosovë (ITALFOR). Vlera e parashikuar e kontratës 382.836,00 €. Kohëzgjatja e shërbimit: 12 muaj duke filluar nga muaji pasues i nënshkrimit të kontratës me mundësi zgjatjeje tremujore.

Reklama

Qendra Administrative e Intendencës në Kosovë,  njofton kompanitë e interesuara se është qëllimi i forcës intervenuese italiane (ITALFOR) që të vazhdojë me caktimin e shërbimit të marrjes me qira të veturave pa shofer për plotësimin e nevojave të lëvizshmërisë së Komponentëve/Njësive të saj, në mënyrën dhe kushtet e treguara më poshtë.

Karakteristikat e automjeteve

Kontingjenti italian ka nevojë për të paktën:

2 (dy) mjete komerciale për transportin e personave të kategorisë SUV të klasit “Premium”, të quajtura Grupi “A”;

36 (tridhjetë e gjashtë) automjete komerciale për transportin e njerëzve (Sedan me 3 vëllime/Pick-up/SUV/ kompakt Crossover), nga të cilat të paktën nr. 3 të tipit pick-up, i quajtur Grupi “B”;

3 (tre) mjete komerciale furgona të mbyllur për transportin e materialeve, të quajtura Grupi “C”;

2 (dy) mjete komerciale për transport kolektiv për të paktën 15 persona, tip minibus, të quajtur Grupi “D”;

3 (tre) mjete komerciale të kombinuara për transport të përzier materialesh dhe njerëzish deri në 9 vende, të quajtura Grupi “E”.

Shërbimet ndihmëse të detyrueshme

Shërbimet e cekura më poshtë duhet të kuptohen si të përfshira në tarifën mujore të shërbimit të qirasë:

-Mirëmbajtje të zakonshme dhe të jashtëzakonshme, të nevojshme për funksionimin perfekt të mjetit;

-Kontrolli periodik i mjetit;

-Asistencë rrugore me ndërrimin e automjeteve në të gjithë zonën e interesit operativ (Kosovë, Shqipëri, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Bosnje dhe Hercegovinë);

-Ndërrimin (me çmontim dhe montim) të gomave normale dhe dimërore;

-Pajisjet në bord (fikës zjarri, xhaketë me shikueshmëri të lartë, set i mundshëm i fryrjes se gomave në mungesë të një rrote rezervë, trekëndësh paralajmërues);

-Disponueshmëria e menjëhershme e mjetit zëvendësues, në rast të mosfunksionimit të mjetit të marrë me qira;

-Menaxhimin e plotë të praktikave administrative dhe tatimore;

-Mbulim sigurimi gjithëpërfshirës (lloji “kasko”), për mbulimin total në rast aksidenti rrugor ose dëmtimi të mjetit;

-Menaxhimin administrativ dhe procedural të dëmeve;

-Caktimi i një personi kontaktues të dedikuar për çdo esigjencë, qoftë  operacionale apo administrative në lidhje me kontratën dhe menaxhimin e shërbimit.

Dorëzimi i automjetit

Dorëzimi i automjeteve duhet të bëhet në selinë e kontingjentit, saktësishtë pranë bazave Camp Villaggio Italia (CVI) në Belo Polje – Pejë dhe Camp Film City (CFC) në Prishtinë, varësisht nga njësia që merr automjetin me qira.

Kërkesat për pjesëmarrje

Kompanitë që plotësojnë kërkesat e mëposhtme kanë të drejtë të marrin pjesë në procedurën e garës:

a) Përshtatshmëria profesionale:

-Të jenë të regjistruara në listën e Ndërmarrjeve të autorizuara për ushtrimin profesional të veprimtarisë ekonomike për të cilën thirret procedura (shërbimi i automjeteve me qira) (te regjistruara prane ARBK-se);

-Të mos kenë shkaktuar një ose më teper nga arsyet e mëposhtme, e që qojne në përjashtim:

-Të ketë kryer, qoftë përmes organeve të saj korporative, shkelje të rënda në çështjet penale, civile dhe administrative,shkelje të rënda profesionale, në gjendje falimentimi, likuidimi gjyqësor ose te detyrueshëm ose marrëveshje me kreditorët.

b) Aftësi tekniko-profesionale:

Të ketë kryer pa dëm në tre vitet paraprake, për të paktën një vit radhazi, një shërbim të ngjashëm në favor të autoriteteve/organeve publike shtetërore dhe lokale, organeve ushtarake dhe/ose policore, organizatave ndërkombëtare, forcave të ndërhyrjes që veprojnë në kontekst të misioneve NATO/BE.

c) Kapaciteti ekonomiko-financiar:

-Të ketë arritur në periudhën trivjeqare, paraardhëse te ketij njoftimi  për manifestim interesi,

-Një xhiro totale specifike minimale (për ushtrimin e të njëjtit aktivitet) prej të paktën 500.000,00 €.

-Kompanitë e interesuara duhet të demonstrojnë zotërimin e kërkesave të sipërpërmendura ne momentin kur shprehin interesin duke paraqitur certifikatën/dokumentacionin e duhur provues.

Kriteri i përzgjedhjes

Kriteri i përzgjedhjes së shërbimit është ai i ofertës ekonomikisht më të favorshme, qe do te identifikohet në bazë të raportit më të mirë cilësi/çmim. Për këtë, ofertës ekonomike (çmimit) do t’i caktohet një vlerë maksimale prej 30 pikësh, ndërsa ofertës teknike (cilësia e shërbimit të ofruar) do t’i caktohet një vlerë prej 70 pikësh.

Kushtet dhe regullat për shprehjen e interesit

Kompanitë e interesuara mund të shprehin interesin e tyre për të marrë pjesë në procedurë deri në ora 16.00 të dates 04 prill, duke dërguar një komunikim të shkurtër në adresën pasuese të e-mailit: kfor.acquisti@gmail.com

E-mali duhet te permbaj tekstin e mëposhtëm:

“Me anë të ketij njoftimi, komunikojmë interesin formal të Ndërmarrjes

1.Për pjesëmarrje në procedurën e garës të nisur për shërbimin e makinave me qira pa shofer, që do të ofrohen në favor të njësive operative, logjistike dhe tekniko-administrative të forcës italiane të ndërhyrjes në Kosovë (ITALFOR). Ftesa për procedurën e garës mund të dërgohet në adresën e mëposhtme të emailit.

2.Numri i telefonit i personit kontaktues të kompanisë, të cilit mundë ti kerkojme informata shtesë të nevojshme

Shënim për përpilim:

-tregoni emrin e Kompanisë dhe kodin fiskal të së njejtes;

-tregoni adresën e postës elektronike në të cilën dëshironi të merrni ftesën për të paraqitur ofertën;

-tregoni numrin e telefonit të personit kontaktues të kompanisë.

E-mailit të lartpërmendur duhet t’i bashkëngjitet dokumentacioni pasues:

– çertifikata e regjistrimit të biznesit pranë ARBK-së në kuader të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë;

– çertifikatën e rregullshmerisë tatimore të  leshuar nga ATK-ja (Vertetimin tatimor);

Gjuhët e perdorura:

italisht/shqip

Shënime të përgjithshme

Në pritje te rezultatit nga nje publikim i tillë, ky Autoritet Kontraktor rezervon të drejtën të ftojë operatorët ekonomikë të cilet veq jane në regjistrin tonë, të cilët nuk kanë paraqitur një përgjigje të qartë si rrjedhojë e kesaj kërkese.

 

Përgjegjës për procedurën e perzgjedhjes:

Nënkolonel Com. Francesco PARENTE (cai-csa@kfor.esercito.difesa.it).

Detajet e kontaktit për çdo kërkesë dhe sqarim:

kfor.acquisti@gmail.com