Ndërmarrjet Publike të cilat operojnë me humbje dhe subvencionohen nga shteti, nuk do të mund ta caktojnë lartësinë e pagës në mënyrë të pavarur. Për pagat e tyre, do të vendos Qeveria e Kosovës.

Reklama

Ndërkaq për ndërmarrjet të cilat kanë financim të mjaftueshëm nga puna e tyre pagat i cakton menaxhmenti, por ajo nuk do të mund të jetë më e madhe se koeficienti 1 me 7 apo në shumë prej 1673 euro.

Neni 27 i Ligjit për Paga flet për kompetencat e nivelit të pagave në ndërmarrjet publike.

Ligji për Pagat, këto do të jenë pagat e të punësuarve në shtet sipas 69 niveleve të koeficienteve (Dokument) Ligji për Pagat, këto do të jenë pagat e të punësuarve në shtet sipas 69 niveleve të koeficienteve (Dokument)

“Nivelet e pagave të punëtorëve të tyre të caktuara nga qeveria, brenda koeficientit minimal 1 dhe koeficienti maksimal 7, sipas vlerës së koeficientit të përcaktuar me nenin 23 paragrafi 1 të këtij ligji. Masën e shtesës për foramncë por jo më shumë se një pagë mujore në vit, pas daljes së rezultatit pozitiv financiar vjetor, si dhe pas miratimit nga Komisioni ndërministror për ndërmarrje publike”, theksohet në Ligjin për Paga të miratuar më 2 shkurt 2019.

Reklama
Reklama

Ndërmarrjet të cilat funksionojnë me humbje nuk mund t’i caktojnë rrogat vet, për pagat e tyre do të vendos Qeveria e Kosovës, shkruan Telegrafi.

“2. Për ndërmarrjet publike, veprimtaria e të cilave është me humbje, ose subvencionohet nga shtet, Qeveria e Kosovës, me propozim të Komisionit ndërministrorë për ndërmarrje publike, miraton, me akte të veçanta, nivelin e pagave dhe të shtesave për përformancën e punonjësve të tyre sipas paragrafit 1 nën-paragrafi 1.1, të këtij neni”, saktëson Ligji për Pagat.

Llumnica: Nëse ulen pagat e punëtorëve të KEK-ut, do ta ndalim prodhimin e rrymës (Video) Llumnica: Nëse ulen pagat e punëtorëve të KEK-ut, do ta ndalim prodhimin e rrymës (Video)

Ligji për Pagat i miratuar në Kuvendin e Kosovës, ka ngjallur reagime të shumta dhe pakënaqësi te punëtorët e ndryshëm.

Ky ligj hynë në fuqi pas nëntë muajve, sipas Telegrafit, nga data e publikimit në gazetën zyrtare.

Reklama

Telegrafi ka siguruar Ligjin për Paga dhe këtu mund ta shikoni të plotë. /Telegrafi/

Reklama