LAJMI I FUNDIT:

Ankesa në Procedurën Penale

Ankesa në Procedurën Penale

Ardita Morina
Avokate

Reklama

Qytetarë të shumtë nuk janë në dijeni të kësaj të drejte të cilën ia mundëson Legjislacioni Penal, duke menduar se çështja e tyre me të cilën ata ballafaqohen në procedurën penale, përfundon me vendim të Gjykatës Themelore si Gjykatë e Shkallës së Parë.

Ankesa është mjet i rregullt juridik ku atakohet vendimi i Gjykatës Themelore si shkallë e parë, i cili ende nuk e ka marrë formën e prerë dhe qëllimi i tij është rishqyrtimi i korrektësisë së vendimit gjyqësor para formës së tij të prerë.

Ankesa lidhur me aktgjykimin e Gjykatës Themelore si shkallë e parë është e garantuar me aktet vendore dhe ndërkombëtare me çka është e siguruar që Gjykata e Apelit si gjykatë e shkallës së dytë të verifikojë rregullsinë dhe ligjshmërinë e aktgjykimit të shkallës së parë para formës së prerë.

Kundër aktgjykimit të marrë nga gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi gjykues i Gjykatës Themelore si Gjykatë e shkallës së parë , ankesë mund të paraqesin personat e autorizuar brenda 15 ditësh nga dita e dorëzimit të kopjes së aktgjykimit nëpërmjet Gjykatës Themelore për Gjykatën e Apelit.

Ankesa e personit të autorizuar e paraqitur brenda afatit të caktuar e pezullon ekzekutimin e aktgjykimit.

Ankesë mund të paraqesin prokurori i shtetit, i akuzuari, mbrojtësi, përfaqësuesi ligjor i të akuzuarit dhe i dëmtuari.

Prokurori i shtetit mund të paraqes ankesë në dëm dhe në dobi të akuzuarit.

Ankesa kundër aktgjykimit duhet të jetë në pajtim me Kodin e Procedurës Penale të Kosovës që përfshinë: të dhënat mbi aktgjykimin i cili ankimohet; arsyet për kundërshtimin e aktgjykimit; propozimin për anulim të tërësishëm ose të pjesshëm të aktgjykimit ose për ndryshim të tij dhe nënshkrimi i ankuesit.

Ndaj aktgjykimit mund të ushtrohet ankesë: për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës penale; shkeljes së ligjit penal; vërtetimit të gabueshëm ose jo të plotë të gjendjes faktike ose për shkak të vendimit lidhur me sanksionet penale; konfiskimit të dobisë pasurore të filluar me vepër penale; shpenzimeve të procedurës penale; kërkesave pasurore juridike.

Ankesa kundër aktgjykimit paraqitet në gjykatën e cila e ka nxjerrë aktgjykimin.
Kjo gjykatë ia dërgon një kopje të ankesës palëve kundërshtare, të cilat mund të paraqesin përgjigje në ankesë brenda afatit prej 8 ditëve nga pranimi i kopjes së ankesës. Kjo gjykatë e përcjellë ankesën, përgjigjen në ankesë dhe shkresat e tjera përkatëse në Gjykatën e Apelit si Gjykatë e shkallës së dytë.

Gjyqtari raportues, sipas nevojës mund të kërkojë nga Gjykata Themelore raport për shkeljen e dispozitave të procedurës penale e ndërmjet kësaj gjykate ose në ndonjë mënyrë tjetër, të vërtetojë pretendimet e ankesës lidhur me provat dhe faktet e reja ose siguron raportet dhe dokumentet e nevojshme nga organet ose nga personat të tjerë juridik.

Nëse i akuzuari është në paraburgim, gjyqtari raportues brenda afatit 5 ditësh pas pranimit të shkresave të lëndës, sipas detyrës zyrtare e shqyrton nëse ekzistojnë arsyet për mbajtje në paraburgim.

Seanca para kolegjit të Apelit

Kur të akuzuarit i është shqiptuar dënimi me burgim, njoftimi për seancën e kolegjit të apelit i dërgohet prokurorit kompetent të shtetit, të dëmtuarit, të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij. Në qoftë se i akuzuari i cili ndodhet në paraburgim ose për mbajtje të dënimit, dëshiron të marrë pjesë në seancë, pjesëmarrja i mundësohet.

Seanca e kolegjit fillon me raportim të gjyqtarit raportues mbi faktet. Kolegji mund të kërkojë nga palët dhe mbrojtësit që të prezantojnë në seancë sqarime të nevojshme lidhur me pretendimet e tyre në ankesë.

Publiku mund të përjashtohet nga seanca e kolegjit që mbahet në prani të palëve vetëm nën kushtet e parapara me Kodin e Procedurës Penale të Kosovës.

Gjykata e Apelit në seancë të kolegjit vendos nëse do të mbaj shqyrtimin.

Shqyrtimi para Gjykatës së Apelit mbahet vetëm kur është e nevojshme që për shkak të vërtetimit të gabuar ose jo të plotë të gjendjes faktike, të marrë prova të reja ose të përsëriten provat e marra më parë dhe kur ekzistojnë shkaqe të arsyeshme që lënda të mos i kthehet Gjykatës Themelore në rigjykim.

Në shqyrtim të Gjykatës së Apelit, thirren i akuzuari dhe mbrojtësi i tij, prokurori i shtetit, i dëmtuari, përfaqësuesi ligjor dhe përfaqësuesi i autorizuar i të dëmtuarit, dëshmitarët dhe ekspertet të cilët gjykata me propozim të palëve apo sipas detyrës vendos t’i pyes.

Gjykata e Apelit në seancë të kolegjit ose në bazë të shqyrtimit:

▪ E hedhë ankesën si të paafatshme ose të palejuar;
▪ E refuzon ankesën si të pabazë dhe vërteton aktgjykimin e Gjykatës Themelore;
▪ E anulon aktgjykimin dhe çështjen ia kthen Gjykatës Themelore për rigjykim ose e ndryshon aktgjykimin e Gjykatës Themelore;
▪ Vendimi i Gjykatës së Apelit nënshkruhet nga të gjithë gjyqtarët e kolegjit;
▪ Një anëtar i kolegjit mund të jep mendim të ndarë mospajtues ose pajtues për çështjet juridike ose faktike lidhur me ankesën dhe mendimi i tillë i bashkëngjitet vendimit kryesor.

/Telegrafi/

Në trend Stil

Më shumë
Ja ku ndodhet shtëpia më e shtrenjtë në botë! Ka jetuar në të mbreti, e vjetër 190 vjet, kurse tani pronar është një ukrainas me ndikim

Ja ku ndodhet shtëpia më e shtrenjtë në botë! Ka jetuar në të mbreti, e vjetër 190 vjet, kurse tani pronar është një ukrainas me ndikim

Shtëpi të bukura
Tri shenjat që tregojnë se partneri/ja është një tradhtar serialë

Tri shenjat që tregojnë se partneri/ja është një tradhtar serialë

Lifestyle
Kush do e paguajë faturën? Që të mos ziheni, ja si të veproni në varësi të rasteve

Kush do e paguajë faturën? Që të mos ziheni, ja si të veproni në varësi të rasteve

Lifestyle
Nëse doni ta dini a do t’ju tradhtojë gruaja, shikojani gjoksin

Nëse doni ta dini a do t’ju tradhtojë gruaja, shikojani gjoksin

Lifestyle
Për atë që disa njerëz bëjnë shkollë me vite të tëra, pëllumbat e mësojnë për 14 ditë!

Për atë që disa njerëz bëjnë shkollë me vite të tëra, pëllumbat e mësojnë për 14 ditë!

A e dini se...
Prindërit këshillohen t’i mbajnë gjithmonë larg fëmijëve kapakët mbyllës të vaskës

Prindërit këshillohen t’i mbajnë gjithmonë larg fëmijëve kapakët mbyllës të vaskës

Këshilla Lifestyle
Kalo në kategori