Gjykata e Apelit e ka kthyer në rigjykim rastin e tre ish-drejtuesve të Postës dhe Telekomit të Kosovës (PTK), tash Telekomi i Kosovës, Agron Mustafa, Ejup Qerimi dhe Rexhë Gjonbalaj, të cilët nga shkalla e parë ishin shpallur të pafajshëm lidhur me akuzat për keqpërdorim të pozitës zyrtare.

Reklama

Vendimi i Apelit është marr pas ankesës së Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës (PSRK), kundër aktgjykimit lirues të shpallur nga Gjykata Themelore në Prishtinë.

Avokati Artan Qerkini, i cili mbron të akuzuarin Mustafa, ka bërë të ditur për “ Betimi për Drejtësi” se në raport me të mbrojturin e tij vetëm një pikë e akuzës është kthyer në rigjykim, kurse për  tre pika të tjera që kanë të bëjnë me 3g dhe 4g, procedurën e tenderimit për “Studio Ligjin” dhe ankesën në Gjykatën e Londrës, është vërtetuar aktgjykimi i shkallës së parë.

Reklama
Reklama

Ai ka thënë se në rivendosje, për të mbrojturin e tij, është kthyer vetëm për akuzën e cila ka të bëjë me zbatimin e vendimit të ARKEP, nr.381, lidhur me rezervimin e sim-kartelave.

Ndërkaq avokati Teki Bokshi, mbrojtës i të akuzuarit Gjonbalaj, ka thënë për “Betimi për Drejtësi” se ndaj klientit të tij është anuluar aktgjykimi i shkallës së parë në tërësi dhe rasti është kthyer në rigjykim.

Ndërkaq, avokati Ramiz Krasniqi, që mbron të akuzuarin Qerimi, ka konfirmuar se Apeli e ka kthyer në rigjykim rastin edhe për të mbrojturin e ti.

Më 21 tetor 2019, Gjykata Themelore në Prishtinë kishte shpallur aktgjykim lirues ndaj Mustafës, Gjonbalajt e Qerimit.

Reklama

Mungesa e provave të besueshme, kishte qenë arsyeja që ka bërë që trupi gjykues, i udhëhequr nga gjykatësi Lutfi Shala, t’i liroi nga akuzat për keqpërdorim të pozitës zyrtare, tre ish-drejtuesit e Postës dhe Telekomit të Kosovës.

Reklama

“Pas procedimit të provave materiale dhe dëgjimit të dëshmitarëve dhe vlerësimit të tyre një nga një dhe duke i ndërlidhur reciprokisht njëra me tjetrën në kuptim të nenit 361 par. I dhe 2 të KPPRK-së, ky trup gjykues nuk gjeti se të akuzuarit të kenë kryer veprën penale për të cilën i ngarkon akuza”, thuhej në një pjesë të arsyetimit të këtij aktgjykimi.

Reklama

Gjykatësi Shala, me arsyetimin e tij ka vlerësuar se trupi gjykues i drejtuar nga ai, ka gjetur se  janë të pabazuara të gjitha provat me të cilat prokuroria pretendon me aktakuzën e saj se tre të akuzuarit në periudhën kohore prej shkurt 2012, e deri në shkurt të vitit 2015, nuk i kanë përmbushur detyrat e tyre zyrtare, me qëllim që t’i shkaktojnë dëm të dëmtuarës “Z-Mobile”, duke mos zbatuar kontratën me numër 01-156/09, të datës 16 janar 2009.

Reklama

Sipas Shalës, gjykata ka gjetur se të gjitha provat e propozuara nga PSRK-ja, si dëshmitar, e po ashtu edhe provat tjera materiale vetëm kanë konstatuar ekzistimin e një marrëdhënieje kontraktuale juridiko-civile dhe asgjë më shumë, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Reklama

Sipas gjykatës, prokuroria ka propozuar si provë këtë kontratë të lidhur në mes PTK-së dhe Z-Mobile, të datës 16 janar 2009, me të cilën vërtetohet se ndërmjet tyre është lidhur një marrëdhënie juridiko-civile.

“Gjykata analizoi të gjitha provat personale të administruara në shqyrtimin gjyqësor, dhe duke i ndërlidhur edhe me provat materiale gjykata vlerëson se të gjithë këta dëshmitar vetëm se konfirmojnë një raport juridiko civil nëmes palëve dhe asgjë më shumë, për më tepër të gjitha këto prova të ofruara nga Prokurori Special, dhe të administruara në shqyrtimin gjyqësor ofrojn një dëshmi të plot se kontesti mes palëve kontraktuese lidhur me mosrealizimin e kontratës, ka filluar shumë më par dhe ende vazhdon në procedurat tjera si Procedurë Administrative (prove: Padia me nr, 01-1090-4/13,) e cila padi nuk kemi prova se deri më tani të ketë marr epilog përfundimitar pasi që gjykata administrative me vendim ka vendosur vetëm lidhur me masën e përkohshme, (provë: Vendimi i Gjykatës Themelore në Prishtinë)”, thuhet në një pjesë tjetër të arsyetimit të aktgjykimit.

Reklama
Reklama

Aty thuhet se trupi gjykues ka vlerësuar se të gjitha proceset gjyqësore të cilat janë zhvilluar pas paraqitjes së mosmarrëveshjeve ndërmjet palëve nuk mund të konsiderohen si veprime inkriminuese të të akuzuarve, siç ka pretenduar prokuroria me aktakuzën e saj, por sipas trupit gjykues, këto veprime janë vetëm për të zgjidhur mosmarrëveshjet kontraktuale.

Më tej, në arsyetimin e gjykatës thuhet se pasi palët me kontratën e tyre janë pajtuar që mosmarrëveshjet që mund të lindin në mes tyre, nëse nuk do të kishte pajtueshmëri, zgjidhjen e tyre do ta kërkonin qoftë përmes gjykatave vendore ashtu edhe përmes Arbitrazhit Ndërkombëtar, e cila edhe ka ndodhur për shkak se palët kanë pasur interpretime të ndryshme rreth obligimit të pretenduar të Z-Mobile se PTK-ja, nuk e ka pajisur atë me sistemin 3G dhe 4G, por sipas trupit gjykues, kjo nuk do të mund të konsiderohet si keqpërdorim i pozitës zyrtare.

Reklama
Reklama

“Gjykata duke analizuar situatën e tillë kur bashke kontraktuesit kanë parashikuar që në rast
mosmarrëveshje lidhur me kuptimin dhe sferën e dispozitave kontraktuese t’i drejtohen gjykatës kompetente në vendin tone, apo Gjykatës së Arbitrazhit Ndërkombëtar. Një veprim i till i cili ka qen i kontraktuar e mbi bazën e të cilit palët kanë ndjekur procedurën në gjykatën e Arbitrazhit Ndërkombëtar, për gjykatën nuk paraqet asnjë element të veprës penale Keqpërdorimi i detyrës zyrtare nga neni 422 1 KPRK-së, përkundrazi këto veprime janë marr në harmoni me kushtet e parapara në kontratë, për zgjidhjen e kontestit mes palëve kontraktuese, në një raport juridiko-civil (prove Vendimi i GJNA, me nr. 20990/MHMl I dt:09.12.2016)”, thuhet në arsyetimin e gjykatësit Shala.

Reklama

Edhe pse gjykata vlerëson se nga kjo kontratë e lidhur në mes palëve ka mundur t’i shkaktohet dëm PTK-së, me asnjë provë nuk është vërtetuar se për këto dëme janë fajtorë të akuzuarit, pasi kanë munguar elementet e dashjes dhe përfitimit.

Reklama

“Trupi gjykues ka vlerësuar se në rastin konkret, mund të jetë shkaktuar demi lidhur me mos zbatimin e kontratës, mirëpo assesi nuk është vërtetuar se demi është shkaktuar me dashjen e të pandehurve. Kjo së paku nuk është arrit të vërtetohet me provat që ka prezantuar prokuroria si organ i ndjekjes që obligohet që ti provojë para gjykatës pretendimet e prezantuara ne aktakuzë”, është thënë në arsyetimin e gjykatës.

Reklama

Ndryshe, Gjykata Themelore në Prishtinë, në dhjetor të vitit 2018, e kishte hedhur poshtë aktakuzën ndaj Agron Mustafës, Ejup Qerimit dhe Rexhë Gjonbalajt, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Sipas këtij aktvendimi, të marr më 7 dhjetor 2018, hudhja e aktakuzës  ndaj tyre ishte bërë për shkak se nuk është vërtetuar që të akuzuarit kanë kryer veprën penale me të cilën ngarkoheshin.

Reklama

Por, në shkurt të vitit 2019, Gjykata e Apelit kishte aprovuar ankesën e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës (PSRK), të ushtruar ndaj aktvendimit të gjykatës së shkallës së parë në rastin ndaj ish-drejtuesve të Telekomit të Kosovës, Agron Mustafa, Ejup Qerimi dhe Rexhë Gjonbalaj.

Kështu, Apeli ka vlerësuar se çështja ndaj ish-drejtuesve të Telekomit që po akuzohen për korrupsion, duhet të gjykohet pasi që paraprakisht, gjykata e shkallës së parë kishte hudhur poshtë aktakuzën ndaj tyre.

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK), më 17 gusht 2018, kishte ngritur aktakuzë, ndaj Ejup Qerimit, Agron Mustafës dhe Rexhë Gjonbalajt, me pretendimin se të njëjtit kishin kryer veprën penale “keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”, nga neni 422 i KPRK-së.

Sipas aktakuzës, nga 19 shkurti 2015 kur Agron Mustafa ishte zgjedhur në pozitën e Kryeshefit Ekzekutiv të PTK-së e deri me 24 maj 2017, edhe pse nuk kishte qenë kompetent në kontestin mes PTK-së dhe tani të dëmtuarës DARDAFON.net (Z-Mobile), kishte lidhur marrëveshjen për ekzekutimin e vendimit final të arbitrazhit.

Reklama

Me ketë veprim, sipas prokurorisë, janë shkaktuar vonesa në lifterimin e Sim-kartelave, nuk kishte furnizuar me bllokun e numeracionit dhe nuk i kishte dhënë shërbimet 3G dhe 4G të dëmtuarës.

Edhe pse për këtë kontratë, për veprën penale “lidhja e kontratave të dëmshme”, me aktgjykim të formës së prerë në qershor 2011, ishin liruar pesë persona, e po ashtu edhe pse autoriteti rregullativ i komunikimeve elektrike dhe postare, tani të dëmtuarës Z-Mobile iu ishte lejuar përdorimi i numeracionit jo-gjeografik 045, i njëjti këto vendime nuk i kishte zbatuar.

Në këtë mënyrë, siç pretendon prokuroria, përkundër përpjekjeve të të dëmtuarës për zgjidhje të kësaj marrëveshje dhe për eliminimin e arbitrazhit të mundshëm, Mustafa nuk kishte ndërmarrë ndonjë veprim në lidhje me këtë.

Gjithnjë sipas aktakuzës, Mustafa, në procedurën e arbitrazhit kishte angazhuar kompaninë “Studioligji”, për të përfaqësuar kompaninë në arbitrazh, në të cilën procedurë gjykata ndërkombëtare e Arbitrazhit kishte marrë vendim në dobi të së dëmtuarës.

Në bazë të këtyre veprimeve të Mustafës, prokuroria po pretendon, se PTK-ja ka qenë e detyruar që ti paguajë të dëmtuarës Z-Mobile 32.856.407.28 euro, pa llogaritur shpenzimet tjera të procedurës së arbitrazhit, në vlerë mbi 500.000 euro, dhe 65.000 funta.

Lidhur me këtë kontest në mes PTK-së dhe Z-Mobile, si në gjykatat vendore ashtu edhe në atë të arbitrazhit, pas të cilave procedura gjyqësore, PTK-ja ishte dëmtuar miliona euro, përpos Mustafës, për periudhën 2012-2014, është duke u akuzuar edhe kryeshefi ekzekutiv i PTK-së, Ejup Qerimi, dhe kryesuesi i Bordit të Drejtorëve të PTK-së, Rexhë Gjonbalaj.

Sipas prokurorisë, të njëjtit kanë keqpërdorur detyrat e tyre zyrtare, në dëm të të dëmtuarës Z-Mobile, e po ashtu duke i shkaktuar dëm edhe PTK-së.