Gjykata Kushtetuese e ka hedhur poshtë kërkesën për mbrojtje të lirive dhe të drejtave, të dorëzuar nga Tanja Karakamisheva në vitin 2019, në të cilën ajo arsyeton se me Marrëveshjen e Prespës i është shkelur e drejta për mbrojtje nga diskriminimi dhe e drejta e lirisë për mendim të lirë.

Gjyqtari raportues Osman Kadriu, duke paraqitur kërkesën në seancën e tretë të sotme të Gjykatës Kushtetuese, theksoi se Gjykata mund të vendosë për shkelje të lirive dhe të drejtave të veçanta, për të cilat shkeljet me Kushtetutën tonë ofrojnë mbrojtje juridike kushtetuese, por se është shumë e rëndësishme që këto të drejta dëmtohen nga një veprim ose veprim individual i një organi ose institucioni.

Reklama

Karakamisheva në kërkesën e shpjeguar në 15 faqe kërkon nga Gjykata Kushtetuese të konstatojë se Marrëveshja Përfundimtare e Prespës cenon të drejtat për të cilat Gjykata Kushtetuese ofron mbrojtje dhe të miratojë masë të përkohshme që do të ndalojë kryerjen e të gjitha masave, detyrave dhe detyrimeve që rrjedhin nga marrëveshja, deri në miratimin e aktit përfundimtar./Telegrafi/

Reklama