LAJMI I FUNDIT:

Bibliografia e Hasan Kaleshit

Bibliografia e Hasan Kaleshit

Nga: Feti Mehdiu[1]


Prof. dr. Hasan Kaleshi, 1922-1976 për atë periudhë jo të gjatë të veprimtarisë së tij shkencore ka dhënë kontribut shumë të çmueshëm për shkencën në përgjithësi e për historinë e kulturës shqiptare dhe orientale në veçanti. Nga kjo bibliografi mund të shihet se Hasan Kaleshi që nga viti 1949, kur boton shkrimin e pare në Jeta e Re në Prishtinë, e deri në vitin 1976 kur ndërroi jetë, vazhdimisht të arriturat shkencore në hapësirën shqiptare ia prezantonte opinionit shkencor evropian e botëror. Ai, me pjesëmarrjen në Konferenca shkencore në Gjermani, Stamboll, Bullgari, Itali, Greqi e gjetiu, jepte zërin se në hapësirën shqiptare shkenca ka zënë fill dhe po ecën drejt të arriturave shkencore botërore. Me prezantimin e botimeve shkencore te shqip­tarët, që e bënte në gjuhën gjermane, por edhe atë turke, angleze, serbe etj., u bë një dritare e shkencës shqiptare kah Evropa e bota.

Përveç kësaj, në leksikonet që botoheshin në Gjermani arriti të prezantojë rreth njëzet figura të historisë dhe të kulturës shqiptare; shumë libra që botoheshin në gjuhën shqipe, sidomos nga fusha e historisë, i vuri në tryezën e opinionit shkencor botëror; kurse, veprat që lindnin në orientin islam i vuri përpara studiuesve dhe lexuesve shqiptarë.

Kjo bibliografi, për të cilën mendojmë se mund të jetë më e ko­m­pletuara që botohet deri tash, pa ngul këmbë se është e përkryer, do t’i shërbejë hulumtuesve dhe studiuesve të ri të vazhdojnë aty ku e la Hasan Kaleshi.

Në fillim, për arsye praktike, në mënyrë që të mos përsëriten titujt e organeve të shtypit ku botonte Hasan Kaleshi, gjermanisht, frëngji­sht, serbisht, turqisht etj., po japim shkurtesat që janë përdor në bib­li­ografi.

Pas shkurtesave kemi sjellë veprat e Hasan Kaleshit dhe pas kësaj vijnë të gjitha studimet dhe përkthimet e tij sipas kronologjisë që janë botuar.

Shkurtesat

 1. BLGS – Biografiche Lexikon zür Gesichte Südosteuropas, München.
 2. BNKS – Bigorski Naučni Kulturni Sobiri, Gostivar
 3. BFF – Buletini i Fakultetit Filozofik – Prishtinë
 4. BMK – Buletini i Muzeut të Kosovës – Prishtinë
 5. FPA – Federata Panshqiptare e Amerikës – New York
 6. GINI – Glasnik na Institut za nacionalna istoria – Skopje
 7. GND – Godišnjak naučnog društva, NRBiH, – Sarajevë
 8. GMKM – Glasnik Muzeja Kosova i Metohije – Prishtina
 9. GJA – Gjurmime Albanologjike – Prishtinë
 10. IA – Islam Ansiklopedisi, Istanbul
 11. LIW – Lexikon der Islarnischen Welt, Stutgart – Berlin – Mainz
 12. MK – Mlada Kultura – Beograd
 13. KN – Književne Novine – Beograd
 14. NIN – Nedeljne Informativne Novine – Beograd
 15. FV – Flaka e Vëllazrimit – Shkup
 16. JR – Jeta e Re – Prishtinë
 17. PKJIF – Prilozi za književnost, jezik, istorju i Folklor, Beograd
 18. POF – Prilozi za Orijentalnu filologiju – Sarajevo
 19. RBI – Revija Balkanološkog Instituta u Sarajevu
 20. SL – Studenski list – Beograd
 21. SM – Socijalna Misao- Beograd
 22. SF – Südost – Forschungen – München
 23. SK – Starine Kosova – Prishtinë
 24. TDK – Türk Dil Kurumu – Istanbull
 25. TTK – Türk Tarih Kurumu
 26. UV – Univerzitetski Vesnik – Beograd
 27. VAK – Vjetar i Arkivit të Kosovës – Prishtinë
 28. ZAM – Zbornik na arkeološki muzej – Skopje
 29. ZFF – Zbornik Filozofskog Fakulteta, Beograd dhe ZFF-Prishti­në
 30. ZR – Zani i Rinisë – Prishtinë
 31. Botime të veçanta:
 32. Hasan Kaleši – Mehmed Mehmedovski, Tri vakufnami na Kača­ni­kli Mehmed Paša, Skopje 1958, (me faksimile, dhe rezime në gjuhën frënge p.p 1-100, bot. Institut za Nacionalna Istorija).
 33. Mahmud Tejmur, Beleg na čeloto, Izbor i prevod od arapski dr. Hasan Kaleshi str. 160, Skopje, 1964 (bot. “Kočo Racin” )
 34. Mahmud Tejmur, Haxhi Qelebiu dhe tregime tjera, përktheu nga ara­bishtja dr. Hasan Kaleshi, Prishtinë, 1968, 160 faqe (bot. “Rili­ndja” edicioni: Shkrimtarë botëror.)
 35. Najstariji vakufski dokumenti u Jugoslaviji na arapskom jeziku, Priština, 1972, str. 356, n. 8, rezyme në gjuhën shqipe dhe gjer­ma­ne. (bot. Zajednica Naučnih Ustanova Kosova, stu­dije, knj. 23).[2]
 36. Hasan Kaleshi Ibrahim Temo: Frymëzues revolucionar dhe mendimtar nga Struga, New York, 1982, f. 62. (Pergatiti Idriz Lamaj).
 37. Hasan Kaleši – Kamil a-Buhi, Srpskohrvatsko – arapski rječnik, Sarajvo, 1988, p. 706. (bot. Starješinstvo islamske zajednice BiH, Hrva­tske i Slovenije)
 38. Hasan Kaleshi, Kontributi i shqiptarëve në dituritë islame,[3] Pri­zren, 1411(1991), 112.f.
 39. Hasan Kaleshi, Vepra – 1: Studime, Publicistikë, Shkup, 1996, f. 232. (Përgatiti për shtyp Feti Mehdiu, shtypin e financoi Safet Purellku. Botoi: Logos-A, Shkup.)
 40. Botime sipas kronologjisë …

1949

 1. Disa vrejtje mbi gjuhën në shtypin tonë, JR. nr. 2, Prishtinë, f. 109-114.

1950

 1. Nove inspiracije albanskih književnika, III, nr. 40, Beograd, 3-X-1950.

1951

 1. Edhe nji herë mbi punimin e Glisha Elezoviqit, “Glasne osobine arbanaškog dijalekta Debra i njegove okoline”, Rilindja 9 XII. 1951, Prishtinë.
 2. Kaleshi – K. Halimi, Glasne osobine arbanaškog dijalekta De­bra i njegove okoline, UV, no: 53, Beograd.
 3. Još jednom o raspravi Gliše Elezovića, “Glasne osobine arbana­škog dijalekta Debra i njegove okoline, UV, br. 57. 21 X 1951 Beograd.
 4. Nji punim shkencuer jo kritik i Glisha Elezoviqit, (me Kadri Halimin), J.R. no: 5, Prishtinë, f. 309-320.
 5. Poezija për fëmijë e Zmajit në përkthimin e Anton Çetës, JR. no: 4, Prishtinë,[4]261-267.
 6. Kundër plagijateve, JR., no: 5, Prishtinë, f. 289-297.
 7. Iz klasične arapske poezije, NIN, 23 XII 1951 Beograd.
 8. Interesimi i Vuk Karaxhiqit për poezin popullore shqiptare, JR. no: 6, f. 369-385.
 9. Përkthimet dhe problemi gjuhësuer, JR. no: 4 Prishtinë, f.224-234.
 10. Neodgovornost ili plagijat, SL. br. 4, 1 VI 1951, Beograd.
 11. Zmajeva dečja poezija na šiptarskom jeziku, KN., 10 VI 1951, Beograd.
 12. Halimi Kadri – Kaleši Hasan, Jedan prilog albanskoj dialekto­lo­giji, UV, 20 IX 1951, Beograd.
 13. Arapska poezija, NIN, nr. 51, 1951, Boegrad.
 14. Iz arapske lirike: Abdullah al-Alajli, “Šta je večnost”, NIN, nr. 51, 1951
 15. Ibn Ar-Rumi, “Pijanka”, NIN, nr. 51, 1951.

1952

 1. Stara turska poezija, NIN, nr. 65, 1952, Beograd.
 2. Iz stare turske lirike: Fazil Bey, Persijanke, NIN, nr. 65, 1952, Boegrad.
 3. Nebi, Ti si izvestila moje suparnike, NIN, nr. 65, 1952.
 4. Sultan Selim, Lavovi drhte jer slute, NIN, nr. 65. 1952, Beograd,
 5. Fuzuli, Hteo bih da imam hiljadu puta život, NIN, nr. 65, 1952
 6. Baki, Rob je moje srce, NIN, nr. 65, 1952,
 7. Me rastin e përkthimit të Kunorës së Maleve, JR, no: 5-6, Prishti­në, f. 337-352.
 8. Disa shënime mbi përkthimin e vargjeve, FV, 15 VII 1952, Shkup.
 9. Henrik Berić, Ilyrico-Albanica I-II, JR, no: 4, Prishtinë, f. 273-278 (me Hilmi Thaçin).
 10. Henrik Barić, Bolla Hysein aga, (me Hilmi Thaçin), JR, no: 5-6, Prishtinë, f. 384-388
 11. Henrik Barić, Mbi origjinën e gjuhës shqipe, JR, no: 3, Pri­shtinë, f. 205-211, (me H. Thaçin)
 12. Fjaluer serbokroatisht – shqip, Instituti i Studimeve, Tiranë 1947, JR, no: 3, f. 227-232, Prishtinë.
 13. Letërsija bashkohore e shqiptarëve të vendit tonë, FV, 17 IX 1952, Shkup, fq. 5-7.
 14. Pak fjalë mbi botimet tona, JR, no: 1, Prishtinë, f. 30-33.
 15. Savremenata književnost na šiptarite na našata zemja, Savreme­nost, april 1952 Skopje.

1953

 1. Gorski vjenac na šiptarskom, Stvaranje, III, str. 141-146, 1953 Cetinje.
 2. Dositej Obradoviqi në Shqiperi, FV, 31 XII 1953 Shkup.
 3. Diçka mbi numrin pesë të Jetes së re. FV, 15 XII 1953, Shkup.
 4. Ivo Andrić i njegova dela, Predgovor zbirci pripovedaka, (me Hil­mi Thaçin), Prishtina, “Mustafa Bakija” 1953.
 5. Iz savremene turske poezije, MK II, no: 16, 17 XII 1953, Beograd.
 6. I mjeri Nasradin, JR no: 4, f. 298-306, 1953 Prishtinë.
 7. Vilhelm Telli në gjuhen shqipe, FV, 31 VII 1953, Shkup.
 8. Të rrijm shtrembët e të flasim drejtë, FV, no: 276, f. 6-8, 1953, Shkup.
 9. Iz “Antologije savremene turske poezije”, Stvaranje 7-8, Ceti­nje 1953, (Radio Beograd, 140, 1952).
 10. Ahmed Hašim, Rode na Svetlosti mesećine, Stvaranje nr. 7-8, Cetinje.
 11. Jašar Nabi, Čekam, Stvaranje, nr. 7-8, 1953, str. 473.
 12. Ahmed Muhib, Igračica u sutonu, Stvaranje, nr. 7-8; 1953, st. 472), (Radio Beograd, 140, 1952).
 13. Jahja Kemal, Princeza Melika, Stvaranje, nr. 7-8, 1953, st. 470-471.
 14. Ivo Andrić, Tregime të zgjedhuna, (me Hilmi Thaçin), 1953 Pri­shtinë, “Mustafa Bakija”.

1954

 1. Osvrt na savremenu tursku književnost, Susreti, 1954, nr. 5, Cetinje.
 2. Jahja beg Dukagjini poet i madh turk i shek. XVI, FV, nr. 294, 1954, Shkup.
 3. Mbi veprat e Sami Frashërit, FV, 15 XI 1954 – Shkup, f. 8.
 4. Nji veshtrim mbi letërsin moderne turke, FV, viti IX, no: 285, 1954, Shkup.
 5. Ahmed Kudsi, Vajzat e mbetuna në shtëpi, FV, nr. 285, 1954.
 6. Jashar Nebi, Pres, FV, nr. 258, f. 5; nr. 294, f. 8, 1954.
 7. Ahmet Hashim, Lejlekët në dritën e hënës, FV, nr. 285, f. 5, nr. 294, f. 6, 1954, Shkup.
 8. Fazi1 Nexhip, Epshi, FV, nr. 285, 294, 1954.
 9. Sabahudin Ajdin, Natë Sarshoshi, FV, nr. 285, 1954.
 10. Savremena turska književnost, Jedinstvo, 13,20,27 i 28 VII, 1954, Priština. (X, 27 (1954), 28 (1954).
 11. Osvrt na savremenu tursku književnost, Susreti, 5, Cetinje 1954, str. 389-399.
 12. Orhan Veli Kanik, Za otadžbinu, Susreti, 5, 1945.
 13. Faruk Nafiz, Košma, Susreti, 5, 1954.
 14. Edibogulu Baki Suha, Grob1je, Susreti, 5, 1954.
 15. Melih Dževdet Andaj, Nisam svako večer ovakav, Susreti, 5, 1954.
 16. Džahit Sitki Tarandži, Hoču otadžbinu, Susreti, 5, 1954.
 17. Tanzimat Devri Edebiyati, Birlik 1954, Skopje.
 18. Kaleshi Hasan – Thaçi Hilmi. “Albanologija – Albanistika”, Rili­ndja, 21 III 1954, Pristinë.
 19. Suzi Çelebi nga Prizreni, poet i madhë turk i shek. XVI-XVII, FV, nr. 292, 1954, Shkup.
 20. Çështja gjuhesore, Rilindja, 8 dhe 15 VIII, 1954, Prishtinë.
 21. Faruk Nafiz, Putnik i kočijaš, NIN, nr. 172, 1954,
 22. Faruk Nafiz, Košma, NIN, nr. 172, 1954.
 23. Kudret Dževdet Solak, Želja, NIN, nr. 172.
 24. Nedzip Fazi1, Kovčeg, NIN, nr. 172.
 25. Kemal Jahja, Stihovi posvećeni prijatelju, NIN, nr. 172.
 26. Orhan Veli Kanik, Ne umem da kažem, NIN, nr. 172.
 27. Përgjegje nji kritike insolente (bashkë me Hilmi Thaçin), JR, no: I, 1954, Prishtinë, f. 48-57.
 28. Anegdotat e Sami Frashërit, FV, 29 XII 1954, nr. 288, Shkup.
 29. Nga poezija bashkohore turke, FV, 14 IX 1954, Shkup.
 30. Omer Seyfedin, Ylberi, Rilindja, 2 XI 1954, (X, 70) Prishtinë.
 31. Frasheri Sami, Akti i pestë i tragjedisë “Sejdi Jahja”, FV, 15 XI 1954, Shkup.
 32. Frasheri Sami, Gjave, FV, 29 XI 1954, (nr. 297), Shkup
 33. El Mutenebbi, Kësaj zemre vena s’i sjell qetësi, FV. nr. 287, 1954, Shkup. (shih në: Poezi arabe,[5].)
 34. Abul-Atahija, Syri im derdh lot për Utben pa nda, FV, nr. 287, 1954, Shkup. (në: Poezi arabe,[6]).
 35. Abu Nuvas, Eja këtu mbushma bardakun e m’thuaj se asht safi venë, FV, nr. 287, 1954, Shkup. (në: Poezi arabe,[7] )
 36. Ibnu-l-Mu’tez, Mos vajto devet ngjyrë hini as karavanët që shku­en, FV, nr. 287. (Poezi arabe, 22)[8],
 37. Ibn el-rumi, Ahengu, FV, nr. 287. (në: Poezi arabe,[9])
 38. Abdullah al-alaj li, Ç’asht amshimi?, FV, nr. 287, 1954,
 39. Xhubran Halil Xhubran, Helm në mjaltë, FV, nr. 295, 1954, Shkup.
 40. Fahri Dželaletin, Nasilnik, NIN, nr. 172, 1954 Beograd.
 41. Golub Zvonimir, Petnaeset stoleća arapske poezije, Otkrića – 1954, str. 630-633.
 42. Jakup Kadri Karaosmanolu, “Tudjinac”, (Rec) Susreti 10, 1954, Cetinje.
 43. Refik Halit, Sarë Balë, FV, nr.288, 1954, Shkup.

1955

 1. Veprat e Sami Frashërit, FV, 4. III. 1955, Shkup.
 2. Gramatika shqipe e Fadil Tiranasit, Përparimi-5, Prishtinë 1955, f. 270-273.
 3. Kaleshi Hasan – Thaçi Hilmi, “Quod Iicet Jovi, non licet Jovi”, JR, nr. 1-2, Prishitnë, 1955, f.48-55.
 4. Neki problemi časopisa “Jeta e re”, Jedinstvo, 7 IV 1955, Prishti­në.
 5. Për shkurtimet e për disa çështje tjera të Jetës së Re, FV, 9.VI.1955, Shkup.
 6. Ivo Andriqi dhe veprat e tij, (Parathënie me Hilmi Thaçin), “Mu­stafa Bekija” – 1955, f. 5-20, Prishtinë.
 7. Kosova e Metohija në udhëpërshkrimin e Evlija Çelebis, Përpa­rimi 7-8, f. 422-434, Prishtinë 1955.
 8. Sait Faik, Milioner Riza, 17.VIII 1955 – Beograd.
 9. Henrik Barie: Hymje në historinë e gjuhës shqipe, Prishtinë 1955, f. 100, (me H. Thaçin).

1956

 1. Savremena egipatska književnost, Jedinstvo (XII, 18) 1.V.1956, Priština.
 2. Yeni Misir Edebiyatina kisa bir bakiš, Birlik, 295, 30.VIII.1956, Skopje.
 3. Tue lexue nji fletore të mykun dorshkrimesh, FV, 17.IV.1956, Shkup.
 4. Tefik el Hakim, Ditari i gjykatsit hetus, FV, 30. IV 1956, Shkup.
 5. Nji veshtrim mbi letërsinë bashkohore egjyptjane, FV, nr. 330, 13 VII 1956, Shkup.
 6. Nji veshtrim mbi letërsinë bashkohore shqiptare, FV, 15.VIII.1956, Shkup.
 7. Nji legjend orijentale mbi prejardhjen e shqiptarëve, FV, 2 VI 1956, Shkup.
 8. Kaleshi Hasan – Mehmedovski Mehmet: Vakufnamata na Hava, čerkata na Ethem Çelebi od Skopje, ZAM – Skopje, 1955, knjiga 2 str. 20-36, (me faksimile dhe resume).

1957

 1. Prilog poznavanje arbanaske književnosti iz vremena prepo­ro­da, GND, NRBiH, Balkanološkog Instituta u Sarajevo 1957, I knjiga, str. 352-389.
 2. Jedna Prizrenska i dve Vučitrnske kanunname, GMKM, knjiga II, Pristina 1957, str. 289-300, (rezyme në frengjisht dhe shqip).
 3. Tursko-blgarski recnik, izdanje na Blgarskata akademija na na­ukite vo Sofija 1952, PoF, VI-VII, 1956/57 – Sarajevu, str.317-118.

1958

 1. Hasan – Eren, Türkçe gök kelimesinin türeveleri, TTK, bası­mevi, Ankara 1958.
 2. Mevlud kod arbanasa, ZFF, Beograd 1958, str. 349-358, (resume në gjuhën frenge).

1959

 1. Hasan Kaleshi – Ismail Redžep: Prizrenac Kukli beg i njegove zadužbine, POF; Sv. VIII-IX, Sarajevo 1958/59, 143-168.

1960

 1. Nji prizrenas që ka shkrue në gjuhen arabishte, ZR, gusht 1960, Prishtinë.
 2. Prizren Dergisi, Sesler, nisan, 1960 Skopje.
 3. Hasan – Eren, I., Türkçede -MM- MB- Dissimilationu, TTK, basımevi, Ankara 1960.
 4. Hasan – I. Eren, Anadolu Aızlarında Rumca Islavca ve arapça kelimeler, TTK basımevi, Ankara 1960.
 5. Evlija Çelebi, Putopis, odlomci o jugoslavenskim zem­ljama, pre­veo i uvod napisao Hazim Sabanovič, knjiga I-II – Svije­tlost Sarajevo 1957, POF 1960/61 – Sarajevo, str. 295-297.

1961

 1. Najstarija vakufnama u Jugoslaviji, POF, SY. X-XI Sarajevo 1960-1961, str. 55-73 + 3 table
 2. Shenime nga e kalumja e Prizrenit gjatë periodës turke, Përpa­rimi, 7-8, Prishtinë 1961, f.497-510.
 3. Iz savre­mene arapske poezije, KN, 25 VIII 1961, Beograd.
 4. Prve orijentalne biblioteke u jugoslovenskim zemljama, Bibli­otekar 4, Beograd 1961, str. 279-282.
 5. Barič Henrik, Istorija arbanaškog jezika, Sarajevo, 1959, str.74. rec. Južnoslovenski filolog, Beograd, 1961-1962, p.454-455.
 6. Agah Sirri Levend: Gazavetnameler ve Mihailolu Ali Beyin Gazavetnamesi – Ankara 1956, POF X-XI, 1960/61 Sarajevo, str. 297-300.

– Savremena poezija iz Iraka:

 1. Abdal-Vehab al-Bajati, Proleće i deca, KN, 25.VIII.1961, Beo­grad.
 2. Abu-l-Kasim as-Sabi, Sreća, KN, NS-152, 25.VIII,1961, Beo­grad.
 3. Adonis, Na početku leta, KN, NS.:152, 25.VIII, 1961; Boegrad.
 4. Ilija Abu Madi, Talisman, KN, NS, 152, 25.VIII.1961, Beograd.
 5. Harun Hašim Rašid, Sa izbeglicama, KN, NS, 152, 25.VIII.1961, Beograd,
 6. Mahmud Hasan Ismail, Nova zona, KN, NS, 152, 25.VIII.1961, Beograd.
 7. Tadž as-Sirr al-Hasan, Cveće na stazi uspomena, KN, NS, 152, 25.VII.1961, Beograd.
 8. Džebran Halil Džebran, Pesma je tajna srca, Radiotelevizija IX, 5, 1961, Str. 4.
 9. Abu Kasim aš-Šabi, Moje pijane pjesme, Radio-televizija, IX, 5, 1961, str. 4-5.
 10. Abdu-l- Vehab al-Bejati, Pesma Bagdadu, Radio-televizija IX, 5, 1961, str. 5.
 11. Sulejman al-Isa, Naše sutra, Radio -televizija IX, 5, 1961, str.5.
 12. Evlija Çelebi – Putopis, POF X-XI Sarajevo 1961, str. 295-297.
 13. Ekrem Haki Ayverdi Yugoslavyada turk abidaleri ve vakflar, Vakflar Dergisi III Ankara 1956, POF X-XI, 1961 Sarajevo, str. 309-312.
 14. Šawqi Dif. – al adab al arabi al mu’asir fi Misir, (1850-1950), Kairo, 1957, POF, X-XI, Sarajevo 1961, str. 292-294.

1962

 1. Kada je crkva sv. Bogorodice Ljeviške u Prizrenu pretvorena u džamiju, PKJIF, Sy. 3-4, Boegrad, str. 253-261.
 2. Çağdaş arap şiiri, Birlik, 1.1962 Skopje, (özel iIave).
 3. Oriyental Filolojisine dairek dergisinin yeni sayiIar, Birlik 2 VII 1962, Skopje.
 4. Evlija Çelebi, Syahatname Jugoslavya hakında parçalar Çevi­r­en, onsozu yazip yourumluyan Hazim Şabanovic I ve II ki­t­ab, Sarajevonun “Svjetlost” yayınları, Birlik, Skopje 31 maj 1962.
 5. Jugoslavyada iIk oriyental kütüphaneleri Birlik “Özel ılave”, 27 XII 1962, Üskup.
 6. Moderna arapska pripovetka i Mahmud Tejmur, Susreti 9-10, 1962, Titograd, str. 679-709.
 7. Savremena arapska poezija, KN, 26 I 1962 Beograd.
 8. Sulejman el-Isa, Sutra, KN, NS, 163,26.1.1962, Beograd
 9. Abu-l-Kasim as-Sabi, Senka smrti, KN, NS, 163, 26.1.1962
 10. Belend Hajdari, Moj život, KN, NS, 163,26.1.1962
 11. Kemal Abdul-Halim, Napusti moje nebo, KN, NS, 163, 26.1.1962,
 12. Kemal Neset, Pitao sam pustinju, KN, NS, 163,26.1.1962
 13. Nizar Kabbani, Zarobljena novcem, KN, NS. 163, 26.1.1962.
 14. Prizren kao kulturni centar za vreme turskog perioda, GjA, nr. I, 1962, Prishtina, str. 91-118, (resume në frëngjisht).
 15. Hasan – Eren I., Anadolda Kafkasya Turkleri, TTK basımevi Ankara, 1962.
 16. Novija egipatska književnost, Mogučnosti IX, 1962.

1963

 1. Hana al Fahuri, Istorija arapskoj literaturi, knjiga I-II, Moskva 1959-1961,zj, V, 1-4, str. 107-111, Beograd 1963.

1964

 1. Arnavut Edebiyatında Türk Etkileri, Birlik, 27 XII 1964,
 2. Arnavut Edebiyatında Türk Etkileri, Türk kurultayında bilimsel Bildirileri 1963, Ankara 1964, str. 61-74.
 3. Kaleshi Hasan – Thaçi Hilmi, Për gjuhen e popullit kunder gjuhes individuaIiste, Rilindja 9 V 1964, Prishtinë.
 4. Turkische Angaben über den Kanun des Leka Dukagjini, die ku­ltur Südosteuropas, ihre Geschicht und ihre Aus­druc­ksfermen, Otto Harrossowitz, Wiesbaden 1964, str. 103-113.

1965

 1. Jedna arapska vakufnama iz Ohrida iz 1491 godine, POF, XII-XIll (1962-63), Sarajevo 1965, str. 15-44, (rezime në gjuhën gjermane).
 2. Gutto Saša, Orhan Hançerlioğlu, Ali, Novi Sad, 1961. POF, XII-XIll, Sarajevo 1965, str. 364-365.
 3. Melanges Taha Huasin, Offerts par ses amis et ses disciples a’ I’ocasion de son 70 -lee anni versaire, Kairo, J962,POF, XII-XIll, Sarajevo 1965, str. 375-378
 4. J. Kračkovskij, Izabrannye sočinenija, Akademija Nauka SSSR, Moskva – Lenjingrad, I tom, 1955, II tom 1956, II tom, 1956, IV tom 1957, POF, XII-XIII, Sarajevo 1965, str. 378-379.
 5. Šauqi Dayf, At-tatawwur vat tegdid fi š’-šir al-amawi, Kairo, 1959. POF, XII-XIII, Sarajevo 1965, str. 379-381.
 6. Hana al Fahuri, Istorija arapskoj literatury, I Knjiga, Moskva, 1959, II Knjiga, Moskva, 1961, POF, XII-XIII Sarajevo 1965, str. 381-385.
 7. Mahragan Halil Matran, Kairo, 1960, p. 234, POF XII-XIII, Sarajevo 1965, str. 385 – 387.
 8. Ibn Hazim, Golubičin đerdan ili o ljubavi i ljubavnicima, Novi Sad, 1962, POF, XII-XIII, Sarajevo 1965, str. 387-388.
 9. Kasim Dobrača. Katalog arapskih, turskih i perziskih rukopisa Ga­zi Husrevbegove biblioteke u Sarajevu, SY. IX 1962, Bibli­o­tekar V-VI, Beograd 1965, str. 455-459; Der Islam, Band, 43, Heft 3, Berlin, august, 1967.
 10. Nove pojave u savremenoj arapskoj poeziji, Savremenik, XI 1965, knjiga XXI-4, str. 339-352.
 11. Abu-l-Kasim aššabi, Zalutala pesma, Savremenik, 4, 1965
 12. Abbas Mahmud al-Akkad, Muzika, Savremenik, 4, 1965
 13. Nazik al-Malaike, Guja; Ja, Savremenik, 4, 1965, str. 358-359
 14. Abdel-Vehab el-Bajati, Seoski vašar, Savremenik, 4, 1965, str. 358-359
 15. Muhamed al-Fajturi, Crna bujica. Savremenik, 4, 1965, str.359-361,
 16. Muhjidin Faris, Zeleni mir, Savremenik, 4, 1965, str. 361-362,
 17. Džordž Ganen, Ja te nosim u mojim očima, Savremenik, 4, 1965, 362-363,
 18. Buyuk Turk ozan Fazil Husni Daglarca.ile bir konušma. Birlik, 647, 4.11.1965 (Ozel ilave) Uskup.
 19. Yugoslavyada ilk tiirk kiitiiphaneleri, Tiirk Kiiltiiru, nr. 38, Ankara, 1965, 168-171, Birlik, xII.1965, Uskup.
 20. Arapska književnost u “Afričkim svitanjima”, KN, NS, 250, 29 V 1965 Beograd.
 21. S arapskog i na arapski, KN, NS, 240, 9 I 1965 Beograd.
 22. Još jednom o arapskoj književnosti u “Afričkim svitan­jima”, KN 15 VI 1965, Beograd.
 23. Veliki vezir Kodža Sinan paša, njegove zadužbine i njegova vakufnama, GjA br. II, 1965 Pristina, str. 105-144, (rezime në anglisht), (Rec. në Revue des etudes Sud-est Europennes, tome IV 1966, no: I-II, Bucurest 1966, fq. 314).
 24. Dr. Semavi Eyice, Bellten XXIX, nr. 114, Ankara 1965.
 25. Katalog rukopisa Gazi Husrev – begove biblioteke, Bibliotekar, 5-6, 1965 Beograd.

1967

 1. المخطو طات العربية في يوغسلافيا، المجلة معهد المخطوطات العربية المجلد الثانى عشر، الدزء الثاني نوفمبر، 1966، القاهرة
 2. Kaleshi dr. Hasan – Jürgen dr. Hans, Vilajeti i Prizrenit, Përparimi nr. 2, fq. 165-193; Perparimi 3, fq. 274-310, Prishtinë 1967.
 3. Kuran remek – delo arapske književnosti, Izraz 2, 1967 Sara­je­vo, str. 183-203; I njëjti në librin: Iz Kurana Časnog svetu celom opomene, Beograd, 1967. (Vuk Karadžić).
 4. Legjendat shqiptare për Sari Salltukun, Përparimi 1, Prishtinë 1967, fq. 85-103.
 5. Njiqinde shqiptarë – shkrimtar të njoftun në letersinë turke, Rilindja, 1 VIII 1967, Prishtinë.
 6. Abdulah Škaljić, Turcizmi u srpskohrvatskim jeziku, Sarajevo, 1965. (Die turzismen in serbocroatizshen), Ural­ Altaische, Jahrbücher, Band 30, Lond 1-2, p 121-130, Wi­esbaden.
 7. Katalog, arapskih, turskih i persiskih rukopisa Gazi Hus­rev­be­go­ve biblioteke u Sarajevu, Der Islam, Band 43, III, Avgust 1967 Berlin.
 8. Das Wilajet Prizren, Beitrag zür Geschichte der Türkis­chen sta­tsreform auf dem Balkan im 19 Jahrhundert, von Hasan Ka­leshi und Hans-Jürgen Körnrumpf, SF, Band XXVI, R. Odendbourg, München 1967.
 9. Georges T. Petrovitch, Scanderbeg Bibliograpfie raisonne – Pa­ris 1881. Nacdruck cingleitet von Franc Babinger, München 1967.
 10. Letër prej RAB, Kajro në një atmosferë paralufte, Rilindja 2937, 4.VI.l967, f, 4, Prishtinë.

1968

 1. Rezistenca e popullit shqiptar në epokën e Skënderbeut sipas kronikave të vjetra turke, Jehona no: 3, 1968 Shkup, f. 46-61.
 2. Veprat leksikografike dhe enciklopedike të Sami Frashërit, Jehona 8-9, Shkup f. 44-61.
 3. Selami Pulaha, Luftat shqiptaro-turke në shek. XV, Burime Osmane, Tiranë 1968, SF, München 1968.
 4. Sami Frashëri popullarizues i shkencave moderne, Jehona 10, Shkup, 1968, f.25-43.
 5. Filip Hiti, Istorija arapa, Sarajevo 1967, Republika, 4, Zagreb 1968, str. 229.
 6. Lufta shqiptaro-turke në shek. XIV -XV, sipas tri kronikave turke, Përparimi .2, 1968 Prishtinë, f. 267-303.
 7. Prizren Dergisi, Sesler, IV, Skopje 1968, str. 75-79.
 8. Burime të zgjedhura për Historinë e Shqiprisë, vëllimi i II, shek. XIV-XV, Tiranë 1962, 410. f. in 8, GjA, I 1968 Prishtinë, fq. 254.
 9. Glasnik Muzeja Kosova i Metohije IX 1964 – Prishtinë, GjA, I, 1968, Prishtinë, f. 285-288.
 10. Konferenca e parë e studimeve albanologjike, Tiranë 1965, GjA, I, 1968 Prishtinë, f. 273-275.
 11. Stavri N. Naçi, Pashallëku i Shkodrës nën sundimin e Busha­tlive në gjysmën e dytë të shek. XVIII/1757-1796), GjA, I, Prishtinë 1968, f. 260.
 12. Veprat filologjike dhe dialektologjike të Sami Frashërit, Jehona X-XII, 1968, Shkup.
 13. Gerhard Grim, Johan Georg von Han, (1811-1869), Wiesbaden, Otto Harrassovitz 1966,385 f. in 8°, (Albanischen Forso­hu­ngen) GjA, I, Prishtinë 1968, f. 261-264.
 14. Südost -Forschungen, Band XXVI, 9 Oldanburg, München 1967, GjA, I, 1968, Prishtinë, f.290-291.
 15. Sami Frasheri në letersinë dhe fiIologjinë turke, GjA I, 1968, Prishtinë, f. 33-116, (resyme në gjuhën frënge).
 16. Burime të zgjedhura për historinë e Shqipërisë, vëllimi i III, shek. XVI-XIX (1506-1839), Universiteti Shtetnor i Tiranës, Tiranë 1962, 336 fq. Gj A, I, 1968, Prishtinë, f. 254-255,
 17. Kutbu d-din Muhammad Ahmad, od Dahrawaili al Makki Ga­zawat al Garakisa-wa-I-Atrak fi Geni übi I-Gazire, Men­shurat dal’ al-Jamama li I-bahth wa t-targama wa n’nashr 1967, ar Rijad, al MamIaka al Arabija as-Su’udija 69+542 f. in 8°, GjA, I, 1968 Prishtinë, f. 256-257.
 18. Zeitschrift Für Balkanologie, Jahrgang, Heft – I, Otto Harrasso­vitz, Wiesbaden 1967, Gj A, nr. I, 1968, Prishtinë, f. 288-290.
 19. Franc Babinger, In memoriam, GjA, nr. 2, 1968. Prishtinë, f. 255-257.
 20. Relacione mbi gjendjen e Shqipërisë veriore dhe të mesme në shek. e XVII, Tiranë 1965, 525 f, GjA, nr. 2, 1968, Prishtinë, f. 273-275.
 21. Vostočnije istočniki po istorii narodov jugo-vostočni centralnoi Evropi, Moskva 1964, GjA, nr. 1, 1968, Prisht­inë, fq. 272-273.
 22. Jedna zabluda o bogorodici Leviškoj, Jedinstvo, 1.1.1968
 23. Veprat filologjike dhe dia1ektologjike të Sami Frasherit, Fjala no: 7 shtator 1968 Prishtinë.
 24. Sesler, Eine Zeitschrift für Literatur und Kunst der türkischen Minderheit in Jugoslawen, Der Islam, Band 44, Berlin, juni 1968.
 25. Prizren Kitabeleri, Vakıflar Dergisi – 1968, Ankara 1968, (me I. Erenin dhe Muamer Egin).
 26. Rezistenca e shqiptarëve në epokën e Skënderbeut, Rilindja 16-19, janar 1968, Prishtinë.
 27. Peter BartI, Die albanischen Muslime zur Zeit der nationalen Unobhongigkcitsbe wegung 1878-1912, Wiesbaden, 1968, p. 208, GjA 2, 1968, f. 275-276.

1969

 1. Ewald Wagner, Abu Nuwas Eine studie zür arabischen Literatur der fruhen, Abasiden zeit, Wiesbaden 1965, p. 532, Band XVII, POF, XIV-XV, 1964-1965, 1969, Sara­jevo, fq. 449-450.
 2. Studia albanica monacensia, München 1968, JIČ-I-II, 1969, Beograd.
 3. Arnautça sozcüklerin Oluşmasında türkçenin Etkisi, Sesler 1969, Skopje, str. 34-43.
 4. Aspects of the Balkans Continuity and Change Contribu­tious to the International Balkan conference heldat UCLA, octobar 23-28 1969, Ed by, Henrik Birnbaun and Speros Vryonis Jr. The Hague Paris, Mouton 1972,447 Slavistic Printigs and Reprintigs – 270.
 5. Selami Pulaha, Luftat shqiptaro-turke në shek. e XV, burime osmane, Tiranë 1968, JIČ, III, Boegrad 1969, str. 77-78.
 6. Körnrumpf – Hans Jürgen: Ahmed Xhevat pasha në Shqipërinë veriore dhe Mal të Zi, përktheu H, Kaleshi, GjA nr. 2, 1969 Prishtinë, f. 185-217, (resume në gjuhen gjer­mane).
 7. Sami Frashëri Gazetar, Jehona 1-2, 1969 Shkup, f. 54-64.
 8. Mahmud Tejmur: Me terrin e nates, (fragment), Rilindja 19 VI 1969, f. Il, Prishtinë.
 9. Disa aspekte të luftës për alfabetin shqip në Stamboll, GjA nr. I, 1969 Prishtinë, f. 77-117, (resume në gjuhën frenge).
 10. Prve turkso-srpske stamparije na Kosovu, Počeci štampe jugo­slovenskih naroda, Jugoslovenski Institut za novinarstvo, Beograd 1969, str. 223-229.
 11. Çfar të dhënash na japin kronikat osmane mbi luftat shqiptaro-turke në shek. e XV, Simpozijumi për Skenderbeun, 9-12 maj, 1968 Prishtinë, 1969, f. 171-180.
 12. Luftat shqiptaro-turke në shek. e XV, burime osmane, Tiranë 1968, SF, Band XXVIII, Mynchen 1969, f. 430.
 13. Ma­hmud Tejmur, Abu Arab, Rilindja, 1.1969, f. 11. Prish­tinë.
 14. Popovci Surija, Gradjanskopravni odnosi u zakonika Leke Du­ka­djinija, SF, Band XXVIII, München” 1969, str. 432.
 15. Peter Bartl, Die albanischen zur Zeit nationalen und hangigke-itsberwegung 1878-1912, Otto Harrossowitz, Wiesbaden 1968, p. 208 rec. Albanischen Forschungen, JIČ, I-II, 1969 Beograd, fq. 251-253; Edhe në: POF, XIV-XV, 1964-65, Sarajevo 1969, str. 467-469.
 16. Selami Pulaha, Luftat shqiptaro-turke në shek. e XV, burime osmane, Tiranë 1968, 426 fq. GjA, nr. I, 1969 Prishtinë, fq. 298-300.
 17. Agah Sirri Levend, Şemsettin Sami, TDK yayinlari 287, Ankara 1969, GjA, nr. 1, 1969, fq. 300-303.
 18. Georges T. Petrovitsch, Scanderbeg (Georges Castriota), Essai de bibliograpfie, Raisonne, Paris 1881. Rishtypur nga Rudolf Trofenik, München 1967, parathanja nga Franc Babingeri, GjA, nr. 2, 1969 Prishtinë, fq. 222-223.
 19. Studia Albanica monacensia, In memoriam Georgii Cas­trioti Scanderbegi 1468-1968, München 1968, pp. 175, GjA, nr. 2, 1969 Prishtinë, f. 227-230.
 20. Univerzitet u Prištini treba da bude motor i regulator naučne aktivnosti na Kosovu, Jedinstvo, 13 novembar 1969 Pristina.
 21. Türk yazını ve filolojisinde Sami Fraşeri, Sesler, IV, 1969 Sko­pje.
 22. Doğu Berlinde tutulan XII uluslararası Altaistik Konferansi, Sesler IV, Skopje 1969.
 23. Alcunti dati delle oronache ottomane sul1e guerre Albano-Tur­che del XV secolo, Centro Internazionale di studi albanesi, presso J’Universita di Palermo, V Convegno internazionale di studi Albanesi, Palermo 1969, str. 203-220.
 24. Zur Geograpfie und Infrastruktur des Kaza Pirot, (Şe­hirköyu), vor 100 jahrn, von Hasan Kaleshi – Hans Jürgen Körnrumpf, SF, Band XXVIII, R. Oldenbourg, München 1969.
 25. Cronici turceti privind tari1e romane, Extrase VI. I see. XV, miljucul sec. XVII. Volum intocmit di Mihail Eubolu i Mu­s­ta­fa Mehmet. Edituar Academie Republici Socialiste Ro­ma­nia, Bucureşti, 1966, p. 559, Zeisehrift für Balkanolo­gie, Rudolf Trofenik, München 1969-70.
 26. Hasan Kaleshi – Ismet Drmaku, Cronici turceti privind tarile romane, Vol. I Chroniques turques concernant les paysrou­mains vol. I Bucurešti 1966 str. 554, JIČ, I-II, Beograd 1969, str. 243-244.
 27. Nuredinovic Bisera, Bibliografija jugoslovenske orijenta1­istike, 1945-1960, Sarajevo, 1968, pp. 242. SF, Band XXVIII, R. Oldenbourg, München 1969, str. 361-362.
 28. Filip Hiti, Istorija arapa, Sarajevo, 1967, POF XIV-XV, 1964-65, Sarajevo 1969, str. 443-445.
 29. Bisera Nuredinovic, Bibliografija jugoslovenske orijentalistike, 1945-1960, Orijentalni institut u Sarajevo, posebna izdanja VI, Sarajevo 1968, 242 str. Bibliotekar, 4, Beograd, juli-av­gust 1969.

1970

 1. Konferenca e dytë e studimeve albanologjike, Tiranë 1969, JIČ, I, 1970 Beograd.
 2. V Convegno internazionale di Studi Albanesi, Palermo 1969, JIČ, I, 1970 Beograd.
 3. Dokumente të Arkivit të Vjenës mbi mësimet e shqipes në Arbnesh të Zarës, VAK, II-III, 1970 Prishtinë, f. 151-208.
 4. Publikacije posvečena 500 godišnjici Skenderbegove smrti, JIČ, III-IV, 1970 Boegrad, str. 105-120.
 5. Kaleshi dr. Hasan – Eren Ismail: Četrnaest turskih fermana ma­nastira Dečana, GMKM, X, 1970 Prishtina, str. 305-344, (rezy­me në frangjisht)
 6. Veprat turqisht dhe persisht të Naim Frashërit, GjA, 1-2, 1970 Prishtinë, f. 143-153, (rezyme në frangjisht).
 7. Le role de Chemsedin Sami Fraschery dans la formation de deux langues litteraires turc et Albanaise, II Congres Interna­tional des studes Sud-est Europenes, Athene 1970.
 8. Jasar Redzepagic, Razvoj prosvete i školstva albanske naro­d­nosti na teritoriji danaşnje Jugoslavije do 1918 godine, Pri­shti­na, 1968, str. 386. GjA, 1-2, 1970 Prishtinë, f. 326-333.
 9. Beitrage zur Südosteuropa – Forschung. Anlasslich des II Inter­na­cionalen Balkanologenkongres in Athen, München 1970, 210. GjA, 1-2, Prishtinë 1970, f. 347-349.
 10. Ishak Çelebi von Bitola und seine Stiftungen, La Macedoine et les Macedonians dans le passé, INI, Skopje 1970, str. 149-162.
 11. Le role Chemsedin Sami Frachery dans la formation de deux langues literaires Turc et Albanais, Balcanica I, Beograd 1970, p. 197-216.
 12. Turski uticaji u tvorbi reči u albanskom jeziku, ZFF Priština, knjiga VII-a, 1970, str. 165-199.
 13. Nji shoqeri e panjohur e shqiptarëve e Stambollit, Rilindja, 31 dhjetor 1969 – 1.2 janar 1970, Prishtinë, 1970.
 14. Albanska Aljamijado književnost, POF XVI-XVII, 1966-67, Sarajevo 1970, str. 49-77, (rezyme në gjuhën gjermane).
 15. Taha Husein, Instituto universitario orientale, Napoli 1964, POF, XVI-XVII, Sarajevo 1970, str. 373-374.
 16. Profesor dr. Alois Schmaus, GMKM, X, 1970 Priština, str. 489-492.
 17. Neodržive podele. Politika 21 III 1970 Beograd, str. 14.
 18. O novom izdanju Kur’ana Časnog, Glasnik VIS-a, nr. 3-4, 1970, Sarajevo, str. 181-182.                                                                                                            267-a. Arkivi i Wienës dhe rëndësia e tij për historinë shqiptare, Rilindja, dt. 12.02.1970.

1971

 1. Naučni rad i biblioteke Kosova, Bibliotekar III, 1971 Beograd str. 370-377.
 2. Koj je graditel i koga je izgradjen Kuršumli an vo Skopje, GINI, XV-3, Skopje 1971, str. 189-201,
 3. Profesor dr. Alois Schmaus 1901-1970, GjA, 1, 1971 Prishtinë, fq. 87-89.
 4. Hasan Kaleshi – Ismet Dermaku, Dokumenta nga arkivi i Vjenës mbi Lidhjen e Pejës, VAK, IV-V, 1971 Prishtinë, fq. 149-206, (rezyme në S-kroate dhe frenge).
 5. Albanische legenden um Sari Sultuk, Actes du premier congres international des etudes Balkaniques et Sud-est Europeenes, editions de I academie Bulgare des sciences, Sofia 1971, p. 815-828.
 6. Einige Beispiele für den Einflusa der türkischen sprache bei Zusammengesetzten Wortern im Albanischen, Serta Slavica, Dr. Rudolf Trofenik, München 1971, pp. 330-337.
 7. Peter Bartl, Die albanischen Muslime zur Zeit der nation­alen Unadhängingkeitsbewegung, (1878-1912), Wiesbaden, Otto Harrossowitz, 1968, 208 str. Albanischen forschungen 8, Der Islam januar 1971, band. 47, pp. 353­355.
 8. Burimet lidhur me studimin e Sami Frashërit, BFF, – VIII, Prishtinë, 1971, f. 35-52, (rezyme në gjuhën frenge).
 9. The importance of turkish influence upon word formlation in Albanien, Balcanica, II, Beograd 1971, pp. 271-293.
 10. Nji burim turk mbi kryengritjen e shqiptareve më 1909-1912, GjA, serija historike I, Pirshtinë 1971, f. 197-234, (rezyme në gjuhën frënge).
 11. Lehfeldt Werner: Das serbokratische aljamiado-Schriftum der bosanisch-herzegovinischen Muslime. Transkniptionspro­ble­me, München, R. Trofenik 1969, pp. 193, SF, Band XXX, München 1971, pp. 429-430.

1972

 1. Ndikimet orientale në tregimet popullore shqiptare, BMK,-X, 1972 Prishtinë, f. 9-51, (rezyme në gjuhën angleze).
 2. Ivan Božić, Doba Balšića, Zeta u despotovini Vladina Crnojevića, GMK, XI, 1972 Prishtinë, str. 364-366.
 3. Heidrun Kel1ner, Die albanischen Minderheit in sizelen, Otto Harossowitz, Wiesbaden 1972, 133,80 367-370.
 4. Türk folklor ve etnografya bibliografaysi, GMK XI, 1972 Prish­tina str. 382-384.
 5. Hasan Kaleshi – Ismail Eren, Prizrenac Mahmud Paşa Rotul, njegova zadužbina i vakufname, SK, VI-VII, 1972/73, str. 23-65, Prishtine (rezyme në gjuhën frënge).
 6. Andrej Andrejević, Aladža Džamija u Foči, SK, VI-VII, Prishtinë 1972/73, str. 261-263.
 7. Orientalische Einflüsse ind en albanichen Volkserzahungen, SF, Band XXXI, R. Oldenbourg, München 1972, pp. 267-301.
 8. Omer Lutfi Barkan – Ekrem Hakki Ayverdi: Instanbul Vakıflar Tahri defteri 953 (1546) tarihli, Istanbu11970, 504 str. in 40 Balcanica III, 1972 Beograd, str. 552-554.
 9. Një polemikë indirekte midis Fan S. Nolit dhe dr. Franc Babingerit, FV, 17.V .1972, f. 15.
 10. Osmanlı imperatorluğunda sosyalist basımın başlangıçları, Tan, nr: 123-133 (dt. 24.2.1972 -24.4.1972) f. 7, 1972, Prish­tine.

1973

 1. Početoci na socijalističkiot pečat vo Osmanskoto carstvo, GINI, Skopje nr. 2,1973, str. 109-127.
 2. Şemsetin Sami Fraşerinin siyasi Görüşleri, VIII Türk Tarih Kongresi, Kongreye sunulan Bildiriler, II cilt, Ankara 1973.
 3. Pertev Nail Baratav: Turk folkloru, (Turk hailk bilimi II, 100 sorunda Türk Folkloru: In maslartöreve törenler oyun­lar), Istanbul, Gerçek Yayinevi, Çevren, 1973 Prishtine.
 4. Kosova nën pushtetin turk, në librin: Kosova dikur e sot[10], Beo­grad 1973, str. 129-176.
 5. Spomenici islamske arhitekture i orijentalni rukopisi, në librin: Kosova dikur e sot, 1973 Boegrad, str. 467-478.
 6. Autorët e Kosovës në gjuhet orienta1e, në librin: Kosova dikur dhe sot, Boegrad, 1973, f. 381-388.
 7. Neki problemi izučavanja kulturne istorije Pologa za vreme turskog perioda, BNKS Gostivar, 21-22 X 1971, Skopje 1973, str. 177-189.
 8. Rreth artikullit tim “Kosova nën pushtimin turk”, që u botua në Monografinë “Kosova”, “Rilindja” 14.IV.73, f.11.

1974

 1. Şemsettin Sami Fraşerinin siyasi görüşleri, Çevren, no 2, 1974 Priştine s. 14-22.
 2. Peter BartI: Der Westba1kan zwischen, spanischer Mon­archie und Osmanischen Reich. Zur Turkenkrigs problema­tik an der Wende von 16 zum 17 Jahrhundert, Wiesbaden 1974, p. 258, (Albanischen Forschugen 14), Balcanica V, Beograd 1974, str. 459-461.
 3. Hans Jürgen Körnrumpf: Osmanische Bibliographi mit beso­ndere Berucksichtigung der Türkei in Europa, Hand­buch der orientalistik, Erste Abteilung, Erganzungsband VIII, Leiben – Köln 1973, p. 1374, Balcanica V, Beograd 1974, str. 461-462.
 4. Der Einfluse der Türkischen auf die wortbildung den Albanis­chen Schriften zur Goschichte und kultur des altan Orientes 5, Academie der Wischenschaften der DDR, Ver­lang-Berlin 1974 str. 279-286.
 5. Forma Stiftunagen (vakuf), LIW, 200/1, I Band, W. Kahlham­mer, Stutgard – Berlin – Mainz 1974, str. 183-188.
 6. Andrejević Andrej: Aladža džamija u Foči, Beograd 1972, SF, Band XXXIII, München 1974, str. 422.
 7. Oblast Brankovića, Opširni katastarski popis iz 1455 godine, Sarajevo 1972, Orijentalni institut, XXII, 378 str. (Monume­nta Turcica II, 2/1, II, 2/2) SF, Band XXXIIl, München 1974, str. 407.
 8. Aspects of the Balkans Continuity and change. Contribu­tions to the International Balkan Conference hald at UCLA. October 23-28. 1969. Ed. by Henrik Birubaun and Speros Vryonis, Jr. The Hague Paris: Souton 1972,447 S. (Slavistic Printings and Reprintigs 270), SF, Band XXXIII, München 1974, str. 331-334.
 9. Islamiche Arhandlungen, Aus des Institut für Geschichte und ku­ltur des Nahen Orients an der Universitat München I vol. Kolekcioni: Esitrage zur Kenntais Südost-Europas und des Nahen Orients 1. XVII, München 1974.
 10. Arnavutçada Osmanlıca – Türkçenin Ekleri, Çevren, nr. 4, 1974, Priştine, s. 26-32.
 11. Frashëri Abdul, BLGS, Band I, München [11]1974, str. 335-337.
 12. Draga Nexhip, BLGS, Band I, München 1974, str. 424-426.
 13. Dukagjini, BLGS, Band I, München 1974, str. 444-446.
 14. Frashëri Naim, BLGS, Band I, München 1974, str 540-542.
 15. Frashëri Sami, BLGS, Band I, München 1974, str. 546-548.
 16. Redzepagić Jašar: Razvoj prosvete i školstva albanske narad­no­sti na teritoriji današnje Jugoslavije do 1918 godine, Prishtinë 1968. Büher und Zeitschriftenschau, München 1974, str. 441-443.
 17. Türkler gelişmiş bir uygar1ığı zenginliktir, Tan 27, 4. 1974, Pri­ştine, s.11.
 18. Turski pokuşaji za revidiranje zakonika Leke Dukadjinija i ukidanje autonomije albanskih plemena u XIX veku, Običajno pravo i samouprave na Balkanu i u susednim zemljama, Beo­grad 1974, str. 389-410, (resume në frengjisht).
 19. Počeci Socijalističke štampe u Otomanskom Carstvu, Počeci so­cijalističke štampe na Balkanu, Beograd 1974, str. 189-204.
 20. Tirana, IA, 12/1, Istanbul, 1974, p. 376-379.
 21. Arnavut öykülerinde doğunun etkileri, Çevren, no 3, s. 10-25, 1974 Prishtinë.

1975

 1. Ethnogenese und Stasbildung in Südosteuropa – Arbetiskreises der Deutschen Forschungsgeneinschaft zum III, Internationa­len Südosteuropa – Kongres Association Internationale d’etu­des du sud est Europen, Götingen 1974, SF Band XXXIV, 1975 München, str. 280-288.
 2. Zirojević Olga: Tursko vojno uredjenje u Srbiji, (1459-1683), Istorijski institut Beograd 1974, SF, Band XXXIV, 1975 München, str. 423-426.
 3. Istorija Beograda (Hrsg), SAND, odel. ist. nauka, III Bande, Prosveta – Beograd 1974, SF, Band XXXIV München 1975, str. 347-348.
 4. Pulaha Selami: Defteri i regjistrimit të Sanxhakut të Shkodres i vitit 1485, 2 Bande, Akademija e shkencave të RS të Shqipë­risë, Instituti i historisë Tiranë 1974, SF, Band XXXIV, 1975 München, str. 423-426.
 5. Das Türkische Vordringen auf dem Balkan und Die Isla­misi­er­u­ng faktoren für die Erhaltung der ethnischen und nationalen Eyistenz des albanischen Vo1ks, Südosteuropa untar dem Halbmond, (Prof. Georg Stadtmüler zum 65, Geburtstag gewidmet), Dr. Rudolf Trofenik, München, 1975 pp. 125-138.
 6. Arnavut dilinde Kullanılan Osmanlıca – türkçe ekler, I Türk Dili Bilimsel Kurultayına sunalan Bildiriler, TDK Yayınlari 413, Ankara 1975, str. 141-150.
 7. Bojanić Dušanka, Turksi zakoni i zakonski propisi iz XVI-XVII veka za smederevsku, krusevačku i vidinsku oblast, Istorijski institut Beograd 1974, SF, Band XXXIV, München, 1975, str. 350.
 8. Ferizaji nën sundimin turk, në librin Ferizaji dhe rrethina (Mo­nografi), Beograd 1975, (i njejti edhe në gjuhën serbo­kroate).

1976

 1. Napredne ideje novih ideologa Albanskog nacionalnog pokreta u drugoj polovini XIX veka o saradnju Balkanskih naroda, Istorijski institut, Zbornik radova, 1, Beograd 1976, str. 225-242.
 2. La toponymie ottomane dans les pays yougoslaves actueles, Stu­di praottomaini e ottomani, Atti del Conyagne di Napoli, (24-26 septembre 1974), Instituto orientalo, Napoli 1976, pp.129-133. 5.
 3. Müşterk Türk-Arnavut Savaşları üzerine söylenen Arnavut Tür­küler, I uluslararası Türk Folklor kongresi Bildirileri, II cilt, Ankara 1976.
 4. Gucia Ali Pasha, BLGS, Band II, München 1976, str.101-103.
 5. Haxhi Qamili, BLGS, Band II, München 1976, str. 131-133.
 6. Haxhi Zeka, BLGS, Band II, 1976 München 1976, str.133-136.
 7. Hima Dervish, BLGS, Band II, München 1976, str. 161-164.
 8. Kelmendi Ali, BLGS, Band II, München 1976, str. 393-394.
 9. Kolonja Shahin, BLGS, Band II, München 1976, str. 441-443.
 10. Konica Faik, BLGS, Band II, 1976 München 1976, str. 450-453.
 11. “O strukturi stanovništva Kosovskog vilajeta u drugoj polovini XIX veka”, Obeležja III, Priština 1976. str. 108­132.
 12. O Seobama Srba sa Kosova krajem XVII i početkom XVIII veka, etničkim promenama i nekim drugim pitanjima iz istorije Kosova, Obeležja. IV, 1976, str. 193-216.
 13. Ibrahim Temo Gründer des jungtürkichen Komitetes Einheit und Fortschrift. Ein Beitrag zur Erhelung der role der Albaner in der jüngturkischen Bewegung, Südost-Forschungen, Band XXXV, München 1976, str. 93-141.
 14. Burimet lidhur me studimin e Sami Frashërit, Përpjekja e jonë, 5-6, 1976, New York-New Yersy.
 15. Max Demeter Peyfuss, Die Aromunische Frago-ihre Entwicklu­ng von dan Ursprungen bis zum Frieden von Bukaret, (1913) und die Haltung Östereich-Ungar, Wien er Archiv für Ges­chi­chte Slawentums und Osteuropos, Bond VIII Hermann Böhla­us Nechf, Wien, Köln-Graz, p. 166, 1974, Balcanica VI, 1976 Beograd, str. 343-344.
 16. Ibrahim Temo, Osnivač mladoturskog komiteta, “Ujedinje­nje i napredak”, POF, Sarajevo 1976, str. 211-244, (resyme në gjuhën angleze).
 17. XV Asırda, XVII, Asrın Nihayetine kadar Yugoslav toprakları­nda şark Medeniyeti, Çevren no: 9, s. 13-36, Çevren, no: 10, s. 23-41, 1976 Priştine.
 18. Faik Konica dhe marrëdhëniet e tij me Austrohungarinë, FPA – New York, 1976, f. 25-47.
 19. Albanische Marchen. Herausgegeben und ubersetzt von Martin Camaj und Uta Schier – Oberdorffer, Eugen Diederichs Ver­lag, Düsseldorf Köln, 1976. Balcanica, VII, 1976, Beograd, str. 430.
 20. Roli i shqiptarëve në letërsitë orientale, Seminari i kulturës shqi­ptare për të huaj, 2/1976, Prishtinë, f. 151-217. (boton Fakul­teti Filozofik).
 21. Të përpiqemi për një afirmim sa më të madh të shkencës Ko­so­vare (intervistë me Q. Mehmedin), Bota e Re, 5-6 (prill) 1976, f. 7. Prishtinë.
 22. Islamkundliche Abhandlungen – Hans Joakim Kissling zum 60. Geburtstag Gevidmet Von Seinen Schülem, Dr. Rudolf Trofe­nik, München, 1974, Çevren, Il, 1976, s. 147-151, Priştine.

Botime pas vdekjes së prof. dr. Hasan Kaleshit[12]

1977

 1. Die Albaner in Kosovo im 15. Jahrhundert, Akten des inter­na­ti­onalen albanologischen koloquiums Innsbruck, 1972, zum Gedachtnis an NORBERT JOKL, p. 513-524, Harausgegeben von Harmann M. Ölberg, Insbruck, 1977.
 2. Ilija Abu Madi, Talisman në librin: Arapska poezija, Beograd, 1997, str. 102.
 3. Orijentalna kultura u jugoslovenskim zemljama do kraja 17. ve­ka, (Osmanska moc ve stredni a jihovychodni Evrope v 16-17 stoleti), Praha, CSI 1977, vol 2, p. 456-528.

1979

 1. Arnavutların millibekasının esas amilleri olarak türklerin Balka­nlar fethi ve islamiyetin yayılması. Milletlerarası Turkolojl kongresi, İstanbul. 15-20. X. 1973. İstanbul, 1979.
 2. Luarasi, Kristo (Kristo Papa Stefani Luarasi) (1875-1934), BLGS, band, III, Münich pp. 47-48.
 3. Luarasi, Petro Nini (1865-1911), BLGS, band, III, München, pp. 48-50.
 4. Përmeti, Turhan Pascha (1839-?), BLGS, band, III, München, pp. 425-427.
 5. Preveza, Abidin Pascha (1848-1906), BLGS, band, III, München, pp.477-479.
 6. Prishtina, Hasan Bey (?-1873), BLGS, band, III, München, pp. 485-489.

1980

 1. Rustemi, Avni (1895-1924), BLGS, band, IV, München, pp. 67-69.
 2. Sinan Pasha (Koca Sinan, Fâtih-i Yemen Sinan Paša) (?-1596), BLGS, band, IV, München, pp.128-130.
 3. Tahsini, Hasan (Hoxha Tahsini) (1812-1881), BLGS, band, IV, München, pp. 266-268.
 4. Temo, Ibrahim (1865-1943), BLGS, band, IV, München, pp. 282-286.
 5. Vasa, Pashko (Vasa Pascha, Vasa Pascha Shkodrani, Wassa Ef­endi) (1825-1892), BLGS, band, IV, München, pp. 387-389.
 6. Vlora, Eqrem Bey (1885-1964), BLGS, band, IV, München, pp. 425-428.
 7. Vlora, Ferit Pascha (Avlonyal, Ferid Pascha, Ferid Pascha, Mehmed Ferid Pascha) (1851-1914), BLGS, band, IV, München, pp. 428-430.
 8. Vlora Ismail Qemal (Kemal) Bey (1844-1919), BLGS, band, IV, München, pp. 430-433.
 9. Vlora, Süreya Bey (Avlonyalı, Süreya) (1860-1940), BLGS, band. IV, München pp. 433-436.
 10. Kur’ani kryevepër e letërsisë arabe, I, Edukata islame, 27/1980, Prishtinë, f. 64-75.

***… II, Edukata Islame, 28-29, 1980, Prishtinë, f. 27-35.

***…III, Edukata Islame, 30, 1981, Prishtinë, f.66-72.

***… IV, Edukata Islame, 31, 1981, Prishtinë, f.49-55.

 1. Ibrahim Temo themeluesi i Komitetit të Turqve të rij “Bash­kim e përparim”, Përpjekja e jonë, Nr. 9-10/1981 New York – New Jersy. Përktheu nga gjermanishtja: Fejzi Domni,

1992-1995

 1. Kur’ani kryevepër e letërsisë arabe, në librin – Kurani krye­vepër, Prishtinë, 1992, f. 77-125.
 2. Faik Konitza dhe marrëdhëniet e tij me Asutro-Hungarinë, Jeta e Re, 3, 1995, f. 376-352,[13] Prishtinë.

2003

 1. Dorëshkrimet arabe në Jugosllavi, EDIS-nr. 70, Prishtinë, 2003, fq. 55-72 (përktheu Q. Morina).
 2. Gjendja e monumenteve islame të Kosovës në vitet e pesëdhjeta të shekullit njëzet, Edis, nr. 76, Prishtinë, 2005, f. 75-90. (për­ktheu Q. Morina).
 3. Hasan Kaleshi – Ismail Eren, Mahmud Pashë Rrotulla nga Priz­reni, përshpirtënimet dhe vakfnameja e tij, Edis, nr. 81, Prish­tinë, 2006, fq. 151-190 (Përkthyen: Ismail Rexhepi dhe Sadik Mehmeti).
 4. Veziri i madh Koxha Sinan Pasha – përshpirtnimet dhe vakëf­nameja e tij, Edis, nr. 82, Prishtinë, 2007, 95-140, (Përktheu: Ismail Rexhepi dhe Sadik Mehmeti).

/Telegrafi/

___________

[1] Kjo bibliografi është botuar sëpari në librin : Hasan Kaleshi, Vepra-1, Shkup, 1996 që u botua me rastin e 20 vjetorit të vdekjes së Hasan Kaleshit. Ky version është ripunuar dhe plotësuar për këtë rast dhe shënon tridhjetëvjetorin e vdekjes së prof. Hasan Kale­shit.

[2] Në kohën kur u botua për një interval shumë të shkurtër për këtë vepër janë botuar shu­më recensione në gjuhë të ndryshme në disa revista jashtë Kosovës: Në Beograd, My­nchen, Kuvajt, Damask… kurse në gjuhën shqipe është prezantuar në revistën Edukata Islame, Prıshtınë, nr. 81, 2006.

[3] Shih botimin në: Seminari i Kulturës Shqiptare për të huaj, nr. 2, 1976, Prishtinë, f. 151-216.

[4] Në bibliografinë e Jetës Re-1949-1974, (Prishtinë, 1976), gabimisht është dhënë si autor i këtij vështrimi Hasan Mekuli: Krahaso Mustafa Memić Velika medresa i njeni učenici u revolucionarnom pokretu Skopje, 1984, faqe 257 te shënimet për gjeneratën e një­mbëdhjetë.

[5] Poezi arabe, Shkup, 1983, f. 126. Zgjodhi dhe përgatiti Feti Mehdiu. Botoi biblioteka “Valët”, edicioni Flaka e Vëllazërimit, Shkup.

[6] Po aty.

[7] Po aty.

[8] Po aty.

[9] Po aty.

[10] Kosovo nekad i danas. Artikujt e botuar në këtë monografi janë në të dyja gjuhët: Shqip dhe serbokroatisht.

[11] Të gjithë artikujt e botuar në këtë leksikon, në gjuhën gjermane, në vitin 1996 janë bo­tuar edhe në gjuhën shqipe në librin: Riza Sadiku, Hasan Kaleshi, Jeta dhe vepra, Kër­çovë, 1996.

[12] Këto botime janë, në radhë të parë referatet që Prof. Kaleshi i kishte prezantuar në Si­m­poziumet shkencore në botë, por edhe përkthime të punimeve të tij nga gjuhët tjera në gjuhën shqipe etj.

[13] Në përpilimin e kësaj bibliografije, përveç hulumtimeve individuale, janë konsultuar edhe këto burime:

– Bisera Nurudinović, Bibliografija Jugoslovenske Orijentalistike 1945-1960, Sarajevo, 1968.

Bibliografija Jugoslovenske Orijentalistike 1961-1965, Sarajevo, 1981.

Pregled izdanja orijentalnog instituta sa bibliografijom radove u njima, POF, XXV, 1975, Sarajevo, 1976.

– Sevdie Ahmeti, Amedan Jani, Musa Gërguri, Jeta e Re – Bibliiografia 1949-1974, Pri­shtinë, 1976.

– Emine Abdixhiku, Jonuz Fetahaj, Bibliografia e Përparimit 1946-1986, Prishtinë, 1986, Përparimi nr. 4, 1986.

– Palok Daka, Bibliografia e Studimeve dhe artikujve për gjuhën Shqipe 1945-1974, Tiranë, 1975.

– Isak Shema -Ibrahim Rugova, Bibliografia e kritikës letrare shqiptare ’44-’74, Prishtinë, 1976.

– Zejnil Fajic, Bibliografija Glasnika Vrhovnog Islamskog Starješinstva u SFRJ 1933-1982, Sarajevo, 1983.

Bibliografia e prof dr. Hasan Kaleshit është botuar edhe më përpara por ky është verzioni më i kompletuar që përfshin edhe punimet e botuara pas vdekjes të prof. dr. Hasan Kaleshit deri në vitin 2007