LAJMI I FUNDIT:

UBT shpall konkurs për pranimin e studentëve të rinj për vitin akademik 2019/20

UBT shpall konkurs për pranimin e studentëve të rinj për vitin akademik 2019/20

UBT shpall konkursin e rregullt publik për pranimin dhe regjistrimin e studentëve të rinj, për vitin akademik 2019/20, në të gjitha programet e studimit, të akredituara nga Agjencia e Akreditimit e Kosovës dhe të licencuara nga MASHT.

Reklama

Të drejtën e konkurrimit dhe të regjistrimit në studimet themelore (Baçelor) e kanë të gjithë kandidatët, të cilët e kanë përfunduar shkollimin e mesëm të lartë të nivelit 3, sipas ISCED, dhe të cilët e kanë përfunduar me sukses testin kombëtar të maturës.

Për regjistrimin në studimet Master, kërkohet që kandidati të ketë përfunduar studimet Baçelor.

Regjistrimi i studentëve realizohet në përputhje me afatet e përcaktuara nga ana e MASHT, ndërsa pranimi i aplikacioneve ka filluar.

Programet e studimit në UBT, në të dy nivelet e studimit, janë:

Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

Specializimet:

• Financa, Banka dhe Sigurime;

• Kontabilitet, Auditim dhe Tatime;

• Marketing dhe Shitje;

• Menaxhment, Ndërmarrësi dhe Inovacion;

• Biznes Ndërkombëtar;

• Logjistikë dhe Menaxhim i Prokurimit.

Shkenca Kompjuterike dhe Inxhinieri

Specializimet:

• Inxhinieri e Sistemeve Softuerike;

• Baza e të Dhënave dhe Sistemet e Informacionit;

• Grafika Kompjuterike dhe Multimedia;

• Web Programim;

• Rrjete dhe Telekomunikacion;

• Robotikë dhe Sistemet Inteligjente;

• Informatikë Biomjekësore;

• Siguria dhe Sigurimi i Informacionit;

• Multimedia dhe Vizualizim;

• Inxhinieri e Komunikimit;

• Shkenca e të Dhënave Statistikore;

• Informatikë Mjekësore.

Menaxhim i Mekatronikës

Specializimet:

• Menaxhim i Mekatronikës;

• Automatizim Industrial dhe Kontroll i Procesit;

• Robotikë dhe Sisteme Inteligjente;

• Inxhinieri Biomjekësore;

• Inxhinieri e Telekomunikacionit;

• Inxhinieri Mekanike;

• Inxhinieri e Aeronautikës;

• Dizajn i Produkteve Industriale;

• Inxhinieri e Proceseve të Prodhimit.

Sistemet e Informacionit

Specializimet:

• Sistemet e Informacionit të Biznesit;

• Sistemet e Informacionit – GIS;

(Geo Information Systems);

• Sistemet e Informacionit të Bibliotekave dhe të Arkivave;

• Statistika, Procesimi dhe Simulimi i të Dhënave;

• Siguria e Informacionit dhe Privatësia;

• Komerci Elektronik (E-Komerci).

Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor

Specializimet:

• Arkitekturë e Qëndrueshme;

• Menaxhim Urban;

• Restaurim Arkitekturor;

• Dizajn i Interierit.

Inxhinieri e Ndërtimit (Ndërtimtari) dhe Infrastrukturë

Specializimet:

• Inxhinieri Strukturore – Konstruktiv;

• Menaxhim i Ndërtimtarisë dhe Teknologjisë;

• Infrastrukturë Rrugore;

• Inxhinieri e Ujërave – Hidro;

• Inxhinieri e Gjeoteknikës;

• Inxhinieri e Materialeve.

Shkenca Politike

Specializimet:

• Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci;

• Integrime Evropiane;

• Administratë Publike;

• Integrimi dhe qeverisja.

Media dhe Komunikim

Specializimet:

• Gazetari;

• Komunikim;

• Menaxhimi i Medias;

• Marrëdhëniet me Publikun;

• Regjia Televizive;

• Gazetaria On-Line;

• Kamera dhe Fotografia.

Juridik

Specializimet:

• Civile;

• Penale;

• Ndërkombëtare.

E Drejta Biznesore Ndërkombëtare dhe Evropiane

Politika Publike dhe Menaxhim

Specializimet:

• Politika Publike;

• Menaxhimi Publik.

Inxhinieri e Energjisë

Specializimet:

• Burimet e Energjisë;

• Konservimi i Energjisë;

• Efiçienca e Energjisë;

• Menaxhimi i Energjisë;

• Energji Elektrike.

Dizajn i Integruar

Specializimet:

• Dizajn Grafik dhe i Komunikimit;

• Dizajn Mode dhe Tekstil;

• Dizajn i Produkteve;

• Dekorim i Ndërtesave dhe Mobilimi.

Shkenca të Ushqimit dhe Bioteknologji

Specializimet:

• Teknologji e ushqimit;

• Nutricion (të ushqyerit);

• Menaxhimi me cilësinë dhe sigurinë e ushqimit.

Infermieri

Farmaci

Stomatologji

Në proces të akreditimit janë edhe programet:

– Muzika Moderne, Prodhimi Digjital dhe Menaxhimi

– Laborant i Biokimisë Mjekësore

– Teknik i Anesteziologjisë

– Teknik i Radiologjisë

– Teknik Dentar

– Inxhinieria e Agrikulturës dhe Mjedisit

– Arti dhe Mediat Digjitale

– Juridik, Kriminologji kompjuterike dhe Forenzikë

– Mjekësi e përgjithshme

– Mami

– Fiziatri

– Psikologji

– Gjuhë angleze

Bursat:

UBT ofron zbritje deri në 50 % edhe për këto kategori:

• Studentët me sukses të shkëlqyeshëm;

• Të punësuarit në Doganat e Kosovës;

• Pjesëtarët e FSK-së dhe Policisë së Kosovës;

• Të punësuarit në institucionet publike të Kosovës;

• Familjarët e dëshmorëve dhe veteranëve të luftës;

• Studentët që vijnë nga e njëjta familje dhe si grup;

• Studentët që paguajnë në fillim të vitit akademik;

• Studentët e punësuar në Policinë e Kosovës;

• Studentët të cilët kanë arritur 100 % në testin kombëtar dhe kanë të gjitha 5 në shkollimin paraprak;

• Studentët e Luginës së Preshevës, Malit të Zi;

• Studentët që marrin pjesë në programin përgatitor të maturës.

Kampuset dhe qendrat e UBT-së në Kosovë:

· Prishtinë;

· Lipjan;

· Prizren;

· Pejë;

· Ferizaj;

· Gjilan.

Mobilitetet/bursat ndërkombëtare:

Erasmus+, CEEPUS, PoSIG, etj.

Studimet e përbashkëta:

Wiena University of Technology, Austri;

University of Warsaw, Poloni;

City University London, Angli;

HIG Gjovik University, Norvegji;

CIFE – Centre International de Formation Europ, Francë;

Danube University Krems, Austri;

Watford Institute Technology, Irlandë;

University degli Studi di Napoli Federico II, Itali.

Gjuha e studimeve:

Gjuhë shqipe, gjuhë angleze, si dhe mundësia e studimit në gjuhë të tjera.

Mënyra e studimit:

UBT ofron ligjërata të rregullta, me korrespodencë dhe studim në distancë.

Ofrohen ligjërata edhe pas orarit të punës dhe gjatë fundjavës.

Për sukses të garantuar, UBT ofron për studentë:

• Orientim dhe praktika profesionale, kurse, vizita studimore dhe certifikime;

• Sistem online dhe qasje në kompjuterë;

• Licenca falas për softuerë;

• Internship në kompani vendore dhe ndërkombëtare;

• Librari me mbi 200 mijë tituj dhe qasje në libraritë elektronike botërore;

• Praktika dhe eksperimente në laboratorë bashkëkohorë;

• Trajnime: CISCO, Microsoft, AutoCad, ECDL, IPMA, etj;

• Certifikime për kontabilistë në bashkëpunim me SCAAK.

Dokumentet e nevojshme për regjistrim janë: diploma e shkollës së mesme, dëftesat e notave, certifikata e pikëve të maturës, ekstrakti i lindjes dhe një kopje e letërnjoftimit.

Për më shumë informacione mbi programet dhe mundësitë e studimit, klikoni në: https://www.ubt-uni.net.

Zgjidh më të mirin, që të bëhesh më i miri!

Artikull i sponsoruar

Artikull i sponzorizuar