LAJMI I FUNDIT:

Gjykata në Prishtinë shpalli aktgjykim kundër dy të akuzuarve për “Pastrim parash në bashkëkryerje”

Gjykata në Prishtinë shpalli aktgjykim kundër dy të akuzuarve për “Pastrim parash në bashkëkryerje”

Gjykata Themelore në Prishtinë – Departamenti Special ka shpallur aktgjykim kundër të akuzuarve B.N dhe A.N, për veprën penale “Pastrimi i parasë në bashkëkryerje”.

Reklama

Sipas një njoftimi për media bëhet e ditur se i akuzuari B.N është shpallë fajtor dhe është dënuar me burgim në kohëzgjatje prej njëviti, për veprën penale “Pastrimi i parasë në bashkëkryerje”.

“Në të cilin dënim do të llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim nga data 27.05.2021 deri më 26.06.2021, si dhe dënim me gjobë, në shumë prej 15.000,00 euro, të cilin dënim i akuzuari është i obliguar ta paguaj në afat prej një muaji nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi”, thuhet në njoftim.

Po ashtu sipas njoftimit, i akuzuari A.N është shpallë fajtor dhe është dënuar me burgim në kohëzgjatje prej gjashtë muaj, për veprën penale pastrimi i parasë në bashkëkryerje si dhe dënim me gjobë, në shumë prej 5.000,00 euro, të cilin dënim i akuzuari është i obliguar ta paguaj në afat prej një muaji nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.

Po ashtu në njoftim thuhet se “Konfiskohen 120 bankënotat e dëmtuara, në vlerë totale prej 6,050 euro, si mjete të cilat janë përdorur me kryerjen e veprës penale. Detyrohen të akuzuarit B.N dhe A.N, që në mënyrë solidare t’ia kompensojnë në emër të dëmit të shkaktuar kërkesën pasurore – juridike të dëmtuarës NLB në Prishtinë, shumën prej 5,900 euro, në afat prej një muaji nga dita e plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi nën kërcënim të përmbarimit”.

Tutje në njoftim të Gjykatës Themelore bëhet e ditur se të akuzuarit detyron që t’i paguajnë shpenzimet e paushallit gjyqësor secili veç e veç në shumën prej 200 euro,  si dhe në emër të programit për kompensimin e viktimave të krimit secili veç e veç shumën prej 100  euro, të gjitha këto në afat prej 15 ditëve, nga dita e plotfuqishmërisë së këtij Aktgjykimi.

Kundër këtij aktgjykimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit të Kosovës, përmes kësaj gjykate. /Telegrafi/