Agjencia për Mbështetje Financiare në Bujqësi dhe Zhvillim Rural në janar 2017 do të shpallë Thirrje publike për shfrytëzimin e mjeteve financiare nga komponenti i pestë i Instrumentit për ndihmë paraqasëse për zhvillim riral të BE-së-Programi IPARD për periudhën 2014-2020, përcjell Telegrafi Maqedoni.

Qëllimi i Programit IPARD 2014-2020 është që përmes zhvillimit të kapitalit njerëzor dhe fizik të përmirësohet siguria e ushqimit dhe aftësisë në sektorin bujqësor-ushqimor për ballafaqim me konkurrencën në treg, si dhe për harmonizim gradual të sektorit me standardet e Bashkimit Evropian, veçanërisht ata që kanë të bëjnë me higjienën dhe mjedisin e jetesës, ndërsa është në drejtim të arritjes së zhvillimit të barabartë rajonal të mjediseve rurale.

Mjetet financiare nga Programi IPARD 2014-2020 nga Thirrja publike janë dedikuar për investime në mjete materiale të ekonomive bujqësore dhe të peshqve dhe diversifikim të fermave dhe zhvillim të bizneseve.

Thirrja do të zgjasë 45 ditë nga dita e shpalljes publike në gazetat ditore. /Telegrafi/